توسعه اقتصادى

کشور فيليپين از نظر تقسيم‌بندى جهانى جزو گروه کشورهاى در حال توسعه است ولى با اين حال، رشد سالانه اين کشور با ساير کشورهاى آسه‌آن از متوسط رشد کمترى برخوردار مى‌باشد.


فيليپين در سال ۱۹۸۲ به بالاترين سطح توسعه اقتصادى دست يافت. سهم بخش صنايع در توليد ناخالص داخلى ۲۴ درصد و سهم بخش کشاورزى حدود ۲۲ درصد بوده است.


توزيع درآمد و ثروت در اين کشور نامتعادل‌تر از ساير کشورهاى آسه‌آن مى‌باشد. عدم اشتغال و بيکارى پنهان به‌طور جدى در شهرها و روستاها وجود دارد. همچنين براساس آمار سال ۱۹۹۷، سطح درآمد بيش از ۳۲ درصد از مردم فيليپين زير خط فقر بوده است.


هرچند طرح‌هاى کنترل مواليد به کاهش نرخ رشد جمعيت در فيليپين کمک نموده است و نرخ رشد سالانه جمعيت را از ۴/۲ درصد در سال ۱۹۹۵ به ۰۷/۲ درصد در سال ۲۰۰۰ تنزل داده است، اين کشور يکى از کشورهائى است که بالاترين نرخ رشد جمعيت در جنوب شرقى آسيا را دارا مى‌باشد.


در ميان کشورهاى آسه‌آن گرايش شهرنشينى در فيليپين بعد از سنگاپور از سايرين بيشتر است. رشد طبيعى جمعيت و مهاجرت گسترده از روستا به شهر جمعيت مناطق شهرى را به بيش از ۳۸ درصد کل جمعيت کشور رسانيده است.


رشد شاخص‌هاى اقتصادى فيليپين طى سال ۱۹۹۹ نشان‌دهنده روند خروج اين کشور از بحران و بهبود اوضاع اقتصادى است. براساس امار سازمان‌هاى رسمى فيليپين نرخ رشد توليد ناخالص ملى اين کشور در سال ۱۹۹۹، ۶/۳ نسبت به نرخ ۰/۱ درصدى سال ۱۹۹۸ و نرخ رشد توليد ناخالص داخلى ۲/۳ درصد در مقابل نرخ ۵/۰ درصدى سال ۱۹۹۸ افزايش داشته است.


نرخ رشد GNP فيليپين در سال ۲۰۰۰ بين ۵/۴ تا ۵/۵ درصد و نرخ رشد تورم نيز در اين سال، ۵ تا ۶/۶ درصد برآورد گرديده است.


فيليپين با اعمال سياست‌هاى مختلف به‌دنبال خصوصى‌‌سازى اقتصاد کشور بوده و درصدد است تا پايان برنامه‌هاى از پيش تعيين شده، ضمن اجراى برنامه‌هاى تنظيمي، تعهدات خود را نسبت به‌سازمان‌هاى مالى بين‌المللى در اين خصوص تحقق بخشد.


در عين‌حال افزايش کسرى بودجه تا ۱۱۳ ميليارد پزو (۸/۲ ميليارد دلار) در سال ۱۹۹۹، استمرار بيکارى نسبي، گسترش فساد مالي، عدم رشد راضى‌کننده بخش صنعت نسبت به‌ساير بخش‌هاى اقتصادى و عدم توفيق دولت در جذب سرمايه‌هاى خارجى نسبت به‌‌ساير کشورهاى آسه‌آن، موجب انتقادات برخيى صاحب‌نظران از عملکرد اقتصادى دولت را فراهم آورده است. ضمن آن‌که بنا بر آمار موجود نرخ رشد GNP فيليپين در سال ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ مسيحى کمتر از اکثر کشورهاى اصلى آسه‌آٰن بوده است.


يکى از عوامل اصلى افزايش رشد اقتصادى فيليپين، عملکرد خوب بخش کشاورزى در سال ۱۹۹۹ بود که ۵/۲۰ درصد توليد ناخالص داخلى اين کشور را تشکيل مى‌داد. با اين‌حال رشد بخش صنعت ۹/۳۵ درصد GDP بود که به‌دلايل مختلفى از جمله عدم جذب سرمايه‌گذارى داخلى و خارجى مورد نياز، عملکرد چندان مثبتى نداشته است.


به‌طور کلى و براساس اعلام بانک مرکزى شاخص‌هاى اقتصادى فيليپين در سال ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ به‌شرح ذيل مى‌باشد:

جدول شاخص‌هاى اقتصادى فيليپين در سال ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰

عنوان   سال ۱۹۹۹   سال ۲۰۰۰
نرخ واقعى رشد GNP   ۳/۶ درصد   ۵/۵ - ۴/۵ درصد
نرخ تورم ساليانه GDP   ۷/۷ درصد   ۵ - ۶/۶ درصد
نرخ واقعى رشد   ۳/۲ درصد   ۵ - ۴ درصد
صادرات   ۳۵/۵ ميليارد دلار   ۳۸/۵۰ ميليارد دلار
واردات   ۳۱/۷۷ ميليارد   ۴۰/۵۹ ميليارد دلار
ذخاير ارزى   ۱۴/۵۰ ميليارد دلار   ۱۵/۴۴۱ ميليارد دلار
قروض خارجى   ۵۲/۴۱۵ ميليارد دلار   ۶۸ ميليارد دلار

جدول توليد ناخالص داخلى توسط فعاليت اقتصادى (ميليون پزو)

نوع فعاليت   ۱۹۹۴   ۱۹۹۵   ۱۹۹۶
کشاورزي، شکار، جنگلدارى و ماهيگيرى   ۳۷۲،۵۰۷   ۴،۱۲۱،۱۹۷   ۴۷۰،۳۴۱
معدن   ۱۶،۵۰۹   ۱۷،۱۷۸   ۱۷،۳۱۶
کارخانه   ۳۹۳،۸۱۰   ۴۳۸،۲۴۷   ۴۹۵،۴۱۵
الکتريسته، گاز و آب   ۴۴،۸۹۵   ۴۹،۴۱۰   ۵۷،۹۹۶
ساخت و ساز   ۹۵،۴۹۵   ۱۰۶،۶۳۹   ۱۲۷،۵۹۲
عمده و خرده فروشى رستوران و هتل   ۲۳۰،۷۹۹   ۲۶۱،۸۶۲   ۲۹۵،۰۹۲
حمل و نقل، انباردارى و ارتباطات   ۸۲،۸۱۳   ۸۸،۹۲۹   ۱۰۱،۰۰۲
مالي، بيمه، بنگاه و خدمات بازرگانى   ۱۸۱،۶۸۹   ۲۰۸،۷۲۳   ۲۴۴،۸۸۹
ساير خدمات   ۲۷۴،۴۱۵   ۳۲۳،۱۴۳   ۳۸۰،۲۳۰
مجموع   ۱،۶۹۲،۹۳۲   ۱،۹۰۶،۳۲۸   ۲،۱۸۹،۸۷۳

جدول تعادل در پرداخت‌ها (ميليون دلار)

عنوان   ۱۹۹۵   ۱۹۹۶   ۱۹۹۷
صادرات کالاها   ۱۷،۴۴۷   ۲۰،۵۴۳   ۲۵،۲۲۸
واردات کالاها   ۲۶،۳۹۱   ۳۱،۸۸۵   ۳۶،۳۵۵
تعادل تجارت   ۸۹۴۴   ۱۱،۳۴۲   ۱۱،۱۲۷
صادرات خدمات   ۹۳۴۸   ۱۲،۹۴۷   ۱۵،۱۳۷
واردات خدمات   ۶۹۲۶   ۹۴۲۹   ۱۴،۱۲۲
تعادل کالاها و خدمات   ۶۵۲۲   ۷۸۲۴   ۱۰،۱۲۲
درآمدهاى دريافتى ديگر   ۶۰۶۷   ۶۵۰۹   ۷۶۹۸
درآمدهاى پرداختى ديگر   ۲۴۰۵   ۲۷۷۷   ۲۹۶۹
تعادل کالاها خدمات و درآمد   ۲۸۶۰   ۴۵۴۲   ۵۳۸۳
حواله‌هاى جارى دريافت شده   ۱۱۴۷   ۱۱۸۵   ۱۶۷۰
حواله‌هاى جارى پرداخت شده   ۲۶۷   ۵۹۶   ۵۹۰
تراز جارى   ۱۹۸۰   ۳۹۵۳   ۴۳۰۳
سرمايه‌گذارى مستقيم در خارج   ۳۹۹   ۱۸۲   ۱۳۶
سرمايه‌گذارى مستقيم از خارج   ۱۴۷۸   ۱۵۱۷   ۱۲۵۳
سرمايه‌گذارى اوراق بهادار   ۱۴۲۹   ۱۹۱   ۸
سرمايه‌گذارى اوراق بهادار   ۲۶۱۹   ۵۱۲۶   ۵۵۵
تعهدهاى ديگر سرمايه‌گذارى   ۳۰۴۰   ۶۳۷۰   ۴۳۰۷

جدول هزينهٔ زندگى (دلار)

اقلام مصرفى   ۱۹۹۵   ۱۹۹۶   ۱۹۹۷
غذا، آشاميدنى‌هاى الکلى و تنباکو   ۱۹۷/۹   ۲۱۷/۴   ۲۲۱/۶
لباس   ۱۸۱/۲   ۱۸۷/۶   ۱۹۴/۷
مسکن و تعميرات   ۲۶۴/۴   ۲۸۹/۶   ۳۱۷/۶
سوخت، روشنائى و آب   ۲۱۷/۰   ۲۳۱/۳   ۲۵۲/۰
خدمات   ۲۲۹/۴   ۲۵۱/۳   ۲۸۴/۵
متفرقه   ۱۹۲/۱   ۱۹۲/۱   ۱۸۸/۴
همهٔ موارد   ۲۱۰/۰   ۲۲۷/۷   ۲۳۹/۲

جدول هزينه توليد ناخالص داخلى (میلیون دلار)

عنوان   ۱۹۹۵   ۱۹۹۶   ۱۹۹۷
هزينهٔ مصرف نهائى دولت   ۲۱۷/۰   ۲۵۹/۵   ۳۱۵/۳
هزينهٔ مصرف نهائى بخش خصوصى   ۱۴۱۱/۹   ۱۵۹۵/۳   ۱۷۶۲/۰
افزايش سهام   ۴/.   ۱۲/۹   ۸/۷
تشکيل سرمايه ثابت ناخالص   ۴۲۳/۲   ۵۰۸/۷   ۵۹۳/۳
ناهمگونى آمارى   ۲/۹   ۱۳/۷   ۵/۲
مجموع هزينه‌هاى داخلى   ۲۰۵۵/۴   ۲۳۶۲/۷   ۲۶۷۴/۱
صادرات کالاها و خدمات   ۶۹۳/۰   ۸۷۹/۸   ۱۱۸۸/۴
واردات کالا و خدمات   ۸۴۲/۱   ۱۰۷۰/۶   ۱۴۳۸/۹
ارزش خريداران در توليد ناخالص داخلى   ۱۹۰۶/۳   ۲۱۷۱/۹   ۲۴۲۳/۶
توليد ناخالص داخلى در قيمت‌هاى ثابت   ۱۲۰۰/۱   ۱۲۶۹/۲   ۱۳۹۱/۸