رود سند که از برف کوه‌هاى هيماليا سرچشمه مى‌گيرد، طولى معادل ۲۹۰۰ کيلومتر دارد و يکى از بزرگ‌ترين رودهاى جهان است. اين رود مسير خود را از تبت آغاز مى‌کند و پيش از ورود به پاکستان از منطقه مورد اختلاف کشمير مى‌گذرد. سند در پايان نزديک دهانهٔ خليج فارس به درياى عرب مى‌ريزد. اين رود حيات بخش با شاخابه‌هاى بسيار بزرگ‌ترين منبع طبيعى مردم پاکستان به شمار مى‌‌آيد. اين کشور بدون جريان پيوستهٔ آب سند که نيروى برق و آب آن را تأمين مى‌کند نمى‌تواند به حيات خود ادامه دهد. ۱۶۰۹ کيلومتر از کل طول رود در پاکستان جريان دارد. انشعاب‌هاى عمدهٔ اين رود عبارت است از: رودهاى شيگار شيوک، هنزا، گيلگيت اشکومان، ياسين و کابل (Gomal) در جنوب ايالت سرحد شمال غربى و پنجند (Panjnad) (به معناى پنج رود) در شمال غربي.پنجند از به‌هم پيوستن رودهاى جهلوم ى جهلم، (Jhelum) چناب، (Chenab) رواوي، (Ravi) بياس، ((Beas (Bias) وستلج (Sutlej) تشکيل گرديده است. به سبب همين رودها ايالت پنجاب (سرزمين پنج رود) ناميده شده است. اين پنج رود در محلى به نام پنجند به هم پيوسته و در ناحيه ميتن‌کوت به رود سند مى‌ريزند. به‌دليل اينکه سرچشمه‌هاى هرپنج رود در هند است و همه مگر يکى به سوى جنوب به پاکستان مى‌ريزد اختلاف بر سر تقسيم آب در روابط هند و پاکستان تا زمان پيدايش کانال‌هاى مشترک، تحت عنوان طرح بين‌المللى آب‌هاى سند، (International Indus Waters Projest) وجود داشت.


بنابراين معاهدهٔ ۱۹۶۰ آب رودهاى سند، جهلم و چناب به پاکستان اختصاص يافت. در سرکور، (Sukkur) بزرگ‌ترين شبکهٔ آبرسانى پاکستان، سدى به طول ۱۶۰۰ متر بر رود سند (ايندوس) کشيده شده است.هشتاد هزار کيلومتر کانال آبى که از سوکور دامن مى‌گسترد بزرگترين شبکهٔ آبرسانى در جنوب آسيا را تشکيل مى‌دهد. حجم آب رود سند و رودهاى فرعى آن دو برابر حجم آب رود نيل و ده برابر حجم رود کلورادو است. در اروپا تنها رود دانوب و در آمريکا تنها رود مى‌سى‌سى‌پى از رود سند بزرگ‌تر هستند. مهم‌ترين رود بلوچستان ژوب (‌Zhob) است. معروف‌ترين درياچه پاکستان سيف الملوک واقع در خاقان است.