واحد پول

پول رايج پاکستان روپيه مى‌باشد. هر روپيه برابر صد پايساست. مسکوکات اعشارى روپيه از اول ژانويه ۱۹۶۱ رواج يافته است. پول‌هاى مسکوک عبارت است از: ۱،۲،۵،۱۰،۲۵،و۵۰ پايسائى و ۱ روپيه‌اى و اسکناس‌ها ۱،۵،۱۰،۵۰،۱۰۰،۵۰۰،۱۰۰۰ روپيه‌اى مى‌باشند. در ۱۹۷۸ هر يک دلار برابر با ۹۳۱/۹ روپيه بود. در حالى‌که در دسامبر ۱۹۹۳ هر يک ليره استرلينگ برابر با ۵۶/۴۴ روپيه و هر يک برابر ۱۲/۳۰ روپيه بوده است. نرخ متوسط مبادله روپيه بوده است. متوسط نرخ مبادله روپيه به دلار در ۱۹۹۴ برابر با ۵۶۷/۳۰، در ۱۹۹۵ برابر با ۹۵۰/۳۰ روپيه و در ۱۹۹۹ برابر با ۷۸/۵۱ روپيه مى‌باشد. (The Europa World Year Book 1995 &2000,P:2366/&P:2831.