کشاورزى بزرگ‌ترين بخش اقتصاد اين کشور را تشکيل مى‌دهد. بيش از ۷۰ درصد از کل جمعيت کشور به نحوى با کشاورزى ارتباط دارند و اين بخش بيش از نيمى از نيروى کار کشور را به‌خود اختصاص داده است.