جمعيت، ترکيب و پراکندگى آن

براساس سرشمارى حکومت عمان در سال ۱۹۹۳ ميلادي، کشور سلطنت‌نشين عمان بالغ بر ?۲،۰۱۷،۵۹۱? (مأخذ: Yearbook) نفر جمعيت داشته است که شامل۱،۴۸۰،۵۳۱ نفر عمانى‌الاصل و ۵۳۷،۰۶۰ نفر غير عمانى مى‌باشد. (جدول عمانى الاصل بر حسب جنسيت تا سال ۱۹۹۳ ميلادى).


بر مبناى اين سرشمارى به ازاء هر ۱۰۰ مرد، ۹۵ زن در عمان زندگى مى‌کنند.

جدول عمانى الاصل بر حسب جنسيت تا سال ۱۹۹۳ ميلادى

سال کل جمعيت مرد زن
۱۹۹۳ ۱/۴۸۰/۵۳۱ ۷۵۵/۰۷۱ ۷۲۵/۴۶۰


طى پنج سال آخر دهه ۱۹۹۰ (۱۹۸۵ تا ۱۹۹۰) متوسط عمر مردم عمان ۹/۶۷ سال مى‌باشد. متوسط طول عمر زنان عمان بيشتر از مردان اين کشور است.

جدول متوسط طول عمر مردم عمان بر حسب جنسيت طى سال‌هاى ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۰ ميلادى

سال‌هاى متوسط عمر زن مرد
۱۹۸۵ تا ۱۹۹۰ ۶۷/۹ ۶۹/۸ ۶۶/۲


جمعيت عمان در مناطق مختلف اين کشور زندگى مى‌کنند و بيشترين آنها در منطقه مسقط ساکن هستند.

جدول پراکندگى جمعيت بر حسب مناطق مختلف در سال ۱۹۹۳ ميلادى

مناطق جمعيت مناطق جمعيت
الباطنه (AL - Batinnah) ۵۳۸/۷۶۳ مسندم ۲۷/۶۶۹
الداخل (AL - Dakhiliya - الجوف) ۲۲۰/۴۰۳ مسقط (Muscat) 622/506
الظاهرة (AL -Dhahira) ۱۶۹/۷۱۰ الشرقيه (AL - Sharqiya) ۲۴۷/۵۵۱
ظفار (Dhofar) 174/888 الوسطا (AL -Wosta) ۱۶/۱۰۱
- - مجموع ۲/۰۱۷/۵۹۱

رشد جمعيت

با وجودى‌که عمان از کشورهائى است که سابقه تاريخى تشکيل حکومت و تشکيل جمعيت داشته ولى در طى قرون و اعصار اختلافات قبيله‌اى و جنگل‌هاى خونينى که بين آنها و هواداران و سلطنت رخ داده و همچنين مهاجرت عده‌اى از آنها به شرق آفريقا، جمعيت اين کشور رشدى نداشته است. ولى پس از تحولات سال ۱۹۷۰ ميلادى و توسعه رفاه و بهداشت عمومى و شهرنشيني، رشد جمعيت اين کشور سير صعودى در پيش گرفته است. اما در حال حاضر اين رشد کاهش يافته است. همزمان با کاهش نرخ رشد جمعيت، نرخ‌ زاد و ولد و مرگ و مير نيز کاهش يافته است. تراکم جمعيت در عمان ۵/۹ نفر در هر کيلومتر مربع تا نوامبر ۱۹۹۳ م مى‌باشد.

جدول ميانگين سالانه زاد و ولد و ميزان و مرگ و مير طى دو دهه گذشته

شرح ۸۰-۱۹۷۵ ۸۵-۱۹۸۰ ۹۰-۱۹۸۵
نرخ زاد و ولد ۴۷/۱ ۴۴/۴ ۴۳/۰
نرخ مرگ و مير ۱۲/۷ ۷/۹ ۵/۶

سابقه تاريخى تشکيل جمعيت

در زمانى‌که سلاطين سابق عمان مستعمرانى در شرق آفريقا داشتند و حتى سلطان سعيد پايتخت خود را از مسقط به زنگ‌بار منتقل نمود تعداد زيادى از مردم عمان به‌اين مناطق مهاجرت کردند که در سال‌هاى اخير با بهتر شدن وضع عمومى کشور عمان بازماندگان اين افراد در حال بازگشت به کشور هستند که درصدى از جمعيت فعلى عمان را اين افراد تشکيل مى‌دهند. همچنين از قرن هيجدهم به بعد تعداد زيادى از هندى‌هائى که يا در ارتش انگليس خدمت مى‌کردند و به‌عنوان کمک به سلاطين عمان به اين کشور آمده بودند و يا در ارتش خود اين سلاطين خدمت مى‌کردند، در اين کشور ساکن شدند که بازماندگان آنها هم‌اکنون عمانى شده و در کشور صاحب مشاغل عمدهٔ سياسى و بازرگانى هستند ولى هنوز هم تقريباً سنت و آداب و رسوم و فرهنگ خود را حفظ کرده‌اند. اغلب اين هندى‌ها مذهب شيعه اسماعيلى داشتند و کم‌کم با تبليغات مبلغين ايرانى که هر ساله از قديم‌الايام به‌اين کشور مى‌رفتند مذهب شيعه اثنى‌عشرى را انتخاب کردند و هم‌اکنون قشر بزرگى را در اين مملکت تشکيل مى‌دهند.