حمل و نقل

شبکه حمل و نقل عمان به شبکه راه‌هاى زميني، دريائى و هوائى تقسيم شده است. جاده‌هاى مواصلاتى عمان کليه مراکز اصلى جمعيتى کشور را به يکديگر متصل مى‌کند البته اين امر شامل بعضى از روستاهاى دامنه‌ کوه‌هاى نمى‌شود. تا سال ۱۹۹۲ حدود ۴،۹۴۸کيلومتر از جاده‌هاى عمان داراى روکش اسفالت شده و ۲۱،۰۰۰کيلومتر جاده در اين کشور ساخته شده است.

جدول تعداد اتومبيل‌ها و ساير وسايل نقليه عمان

نوع ۱۹۸۸ ۱۹۸۹ ۱۹۹۰
اتومبيل‌هاى شخصي ۸۷/۹۰۹ ۹۶/۵۵۹ ۱۰۹/۹۶۸
تاکسي ۳/۸۱۶ ۴/۳۶۸ ۵/۳۱۷
کاميون ۶۶/۸۶۰ ۷۰/۲۳۱ ۷۴/۹۵۸
اتومبيل‌هاى دولتي ۱۷/۹۹۵ ۱۸/۵۸۴ ۱۹/۲۱۰
موتور سيکلت ۳/۹۰۸ ۴/۲۱۱ ۴/۴۷۹
اتومبيل‌هاى کرايه شخصي ۴۵۴ ۲۳۴ ۹۱۸
اتومبيل‌هاى شماره سياسى ۳۵۰ ۳۷۴ ۴۱۶
جمع ۱۸۱/۲۹۲ ۱۹۴/۵۶۱ ۲۱۵/۲۶۶


(منبع: UN, Monthiy Bulletin of Statistics) در سال‌هاى ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۰ ميلادى


در سال ۱۹۷۴ بندر سلطان قابوس در مداخل خليج‌فارس تأسيس گرديد. اين بندر داراى ۹ لنگرگاه آب عميق به‌طول ۲۵۰ تا ۷۵۰ پا (۷۶ تا ۲۲۸) متر و عمق بيش از ۴۳ پا (۱۳ متر) مى‌باشد. همچنين اين بندر داراى سه لنگرگاه با عمق ۱۲ تا ۱۶ پا ( ۳/۷ تا ۹/۴ متر) براى کراجى‌ها مى‌باشد. مجموعاً دوازده لنگرگاه جديد افتتاح گرديده است که دو لنگرگاه موجود آن به ترمينال پهلوگيرى کشتى‌هاى بارى اختصاص يافته و ظرفيت عملياتى آن شصت کشتى بارى در ساعت مى‌باشد. قسمتى از بندر به کشتى‌هاى سه هزار تنى شرکت ماهيگيران عمان اختصاص يافته است. در سال ۱۹۹۳ بيش از ۵۱۳/۱ کشتى در بندر سلطان‌قابوس پهلو گرفته و حدود سه ميليون تن کالا در اين بندر تخليه گرديده است. در سال ۱۹۹۲ عمليات توسعه و بازسازى بندر سلطان قابوس آغاز و قرار بود که اين پروژه در اواخر سال ۱۹۹۴ به اتمام برسد. ترمينال نفتى ميناالفحال (Mina al Fahal) ظرفيت پهلوگيرى و نيز بارگيرى نفت‌کشى‌هاى بزرگ را در ساحل عمان دارا است. اين بندر همچنين داراى تأسيسات مشابهى جهت واردات محصولات تصفيه شده نفتى مى‌باشد. اخيراً در نزديکى سلاله بندر ميناريسوت (Mina Raysut) جهت کليه شرايط جوى توسعه يافته است. به‌علاوه اين بندر داراى چهار لنگرگاه آب عميق و دو لنگرگاه کم عمق براى کشتى‌هاى بارى مى‌باشد. در سال ۱۹۹۲ تعداد کشتى‌هاى وارده به اين بندر در مجموع به ۲۲۱/۱ فروند رسيد. عمان در صحار (Sohar)، خابوره (Khaboura)، صور (Sur)، ماربت (Marbet)، رأس‌الحد (Ras al - Had)، البيا (Al - Biaa)، مصيره و صلاله داراى تأسيسات بارگيرى سبک مى‌باشد.

جدول کشتى‌هاى وارده به بنادر عمان

شرح ۱۹۸۸ ۱۹۸۹ ۱۹۹۰
کشتى‌هاى حمل و نقل ۲۹/۲۳۰ ۳۲/۵۷۶ ۳۳/۸۴۳
کشتى‌هاى تخليه بار ۲/۴۵۰ ۲/۴۴۴ ۲/۴۹۲


(منبع UN, Statistcal yearbook) بر حسب مقياس تن در سال‌هاى ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۰ ميلادى (ارقام: به هزار تن)


پروازهاى داخلى و بين‌المللى عمان از فرودگاه بين‌المللى سيب (Seeb) انجام مى‌گيرد. دومين فرودگاه بين‌المللى در سال ۱۹۷۸ در صلاله ساخته شد. در سال ۱۹۸۶ بيش از ۴/۱ ميليون مسافر از فرودگاه سيب و حدود ۷۳ هزار مسافر از فرودگاه صلاله مسافرت کردند. اغلب شهرهاى کشور داراى باندهاى کوچک پرواز مى‌باشند.

جدول هواپيمائى غير نظامى عمان

شرح ۱۹۸۹ ۱۹۹۰ ۱۹۹۱
کيلومتر پرواز (به ميليون) ۱۲ ۱۲ ۱۲
حمل و نقل مسافر (به هزار) ۸۳۵ ۸۵۳ ۹۵۸
کيلومتر حمل و نقل (به ميليون) ۱/۵۴۵ ۱/۶۰۲ ۱/۷۲۹
پرواز به کيلومتر تن (به ميليون) ۴۰ ۴۴ 51


(مأخذ: UN, Statistical Yearbook) در سال‌هاى ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۱ ميلادى)


قابل توجه است که ارقام شامل خطوط هوائى گلف‌اير که يک‌چهارم آن متعلق به عمان است، نمى‌شود. مقر اين خط هوائى چند مليتى در بحرين مى‌باشد.

ارتباطات

عمان از يک شبکه ارتباطى نيمه کامل شامل تلفن، تلگرام، پست، تلکس، فاکس مايل (پست تصويري) و راديو و تلويزيون برخوردار است.

جدول وسايل ارتباط جمعى عمان طى سال‌هاى ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۱ ميلادى

شرح ۱۹۸۹ ۱۹۹۰ ۱۹۹۱
راديو (براى هر هزار نفر) ۹۳۲ ۹۷۰ ۱/۰۰۶
تلويزيون (براى هر هزار نفر) ۱۱۰۰ ۱۱۵۰ ۱۱۵۰
تلفن (براى هر هزار نفر) ۸۸ ۹۳ ۱۰۴
تعداد روزنامه‌ها ۳ ۴ -
ميانگين تيراژ (هزار نسخه) - ۶۲ -


(وسايل مذکور براى هر هزار نفر در نظر گرفته شده است.)