بودجه

براساس بودجه سال ۱۹۸۶ کل هزينه‌هاى کشور به ۱،۸۶۸،۰۰۰،۰۰۰ ريال عمان بالغ گرديد و در همان سال کل درآمدهاى کشور ۱،۶۶۶،۰۰۰،۰۰۰ ريال عمان بوده است بنابراين ۲۰۲ ميليون ريال کسر بودجه به‌وجود آمد.

جدول هزينه کشور عمان طى سال‌هاى ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۲ ميلادى (ارقام: به ميليون ريال عمان)

شرح ۱۹۹۰ ۱۹۹۱ ۱۹۹۲
خدمات عمومى ۱۶۹/۲ ۱۷۰/۶ ۱۷۴
امور دفاعى ۶۵۶/۲ ۵۵۷/۴ ۶۹۷/۵
نظم و ايمنى عمومى ۱۰۳/۵ ۱۰۶/۸ ۱۲۰/۵
آموزش و پرورش ۱۷۱ ۱۸۰/۱ ۲۰۹/۴
بهداشت ۷۴/۳ ۸۵/۳ ۱۰۸/۵
بيمه و رفاه اجتماعى ۳۸ ۵۳ ۹۱/۲
سازمان کمک به نيازمندان ۱۰۷/۲ ۱۵۳/۷ ۱۵۶/۳
امور مذهبي، فرهنگى و تفريحى ۳۴/۵ ۳۶/۸ ۵۱/۵
خدمات و امور اقتصادى ۱۵۵/۳ ۱۶۲ ۲۱۰/۹
انرژى و سوخت ۷۴/۱ ۷۷/۶ ۱۱۷/۷
ماهى‌گيرى، جنگل‌دارى و کشاورزى ۳۱/۶ ۳۸/۳ ۳۹/۸
معدن، توليدات کارخانه‌ و مسکن ۲/۲ ۱ ۲/۷
حمل و نقل جاده‌اى ۱۷/۹ ۲۰/۷ ۲۳
راه‌ ترابرى و ارتباطات متفرقه ۸/۹ ۶/۹ ۷
امور اقتصادى و خدمات متفرقه ۲۰/۶ ۱۷/۵ ۲۰/۸
سود سپرده‌ها ۹۲/۴ ۶۹/۴ ۹۸/۵
جمع ۱۶۰۱/۶ ۱۵۷۵/۱ ۱۹۰۰/۳
سرمايه‌(۱) ۱۷۰/۱ ۲۳۸/۴ ۳۴۰/۳


(۱طلاعات ارائه شده شامل هزینه های ثابت دولت ، وزارتخانه ها ، ادارات دولتی منطقه ای و شهر ها می شود.


درآمدى که از ناحيه نفت و گاز در سال ۱۹۹۲ عايد عمان گرديد ۶/۸۰% کل بودجه کشور را در برمى‌گرفت.

جدول درآمد و هزينه‌هاى عمان طى سال‌هاى ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴ ميلادى (ارقام: به ميليون ريال عمان)

سال درآمد هزينه
۱۹۹۳ ۱۶۷۱/۵ ۲۰۰۶/۳
۱۹۹۴ ۱۷۰۵/۴ ۲۰۰۶/۳


براساس منابع رسمى کسرى بودجه عمان در سال ۱۹۹۲ بالغ بر ۵/۵۸۴ ميليون ريال عمان برآورد شده است (به‌عبارتى %۱۳/۲ توليد ناخالص داخلى در سال). اين کسر بودجه براى سال ۱۹۹۴ حدود ۳۰۱ ميليون ريال پيش‌بينى گرديد.

جدول بودجه عمان در سال‌هاى ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۲ ميلادى (ارقام: به ميليون ريال عمان)

درآمد ۱۹۹۰ ۱۹۹۱ ۱۹۹۲
ماليات بر درآمد ۳۶۸/۴ ۲۶۷/۳ ۲۶۷/۱
درآمد شرکت‌هاى نفتى ۳۵۲/۱ ۲۴۶/۴ ۲۴۴/۳
ماليات بر واردات ۳۲/۶ ۳۸/۹ ۴۷/۸
ماليات بر درآمد متفرقه ۱۹/۶ ۲۱/۲ ۱۹/۹
درآمد سرمايه‌گذارى و املاک ۱۰۵۷/۴ ۸۳۷ ۸۷۴/۳
نفت ۹۹۸ ۷۷۷ ۸۰۸/۴
دست‌مزد و هزينه ۱۳/۹ ۱۵/۳ ۱۹/۷
درآمدهاى متفرقه ۸۲/۵ ۷۴/۵ ۱۰۱/۶
درآمد سرمايه ۶/۳ ۷/۲ ۷/۷
جمع ۱۵۸۰/۷ ۱۲۶۱/۴ ۱۳۳۸/۱