توليد ناخالص ملى (G.N.P) و توليد ناخالص داخلى(G.D.P)

براساس بررسى بانک جهانى در سال ۱۹۹۲ توليد ناخالص ملى عمان با قيمت‌هاى جارى در سال‌هاى ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۲ به ارزشى حدود ۶۸۳/۱۰ ميليون دلار بالغ گرديد به‌عبارتى معادل ۴۹۰/۶ دلار براى هر نفر. در فاصله سال‌هاى ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۲ سرانه توليد ناخالص ملى به ۰۱% در سال رسيد. در همان مقطع ميانگين سالانه رشد جمعيت عمان به ۸/۳% افزايش يافت. طى سال‌هاى ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۱ توليد ناخالص داخلى عمان با نرخ ثابتى با ميانگين سالانه ۹/۷% افزايش يافت. رشد واقعى توليد ناخالص در سال ۱۹۹۱ به ۵/۷% بالغ گرديد.


GNP= Gross National Product
GDP= Gross Domestic Product

جدول توليد ناخالص داخلى بر حسب بخش‌هاى مختلف اقتصادى در سال‌هاى ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۱ ميلادى (ارقام: به ميليون ريال عمان)

بخش‌هاى مختلف ۱۹۸۹ ۱۹۹۰ ۱۹۹۱
کشاورزى و دامپرورى ۸۳/۲ ۸۴/۷ ۹۳/۳
ماهى‌گيرى ۳۳/۹ ۴۹/۱ ۵۰/۶
معدن و سنگ معدن ۱۴۷۸/۶ ۲۰۰۲/۲ ۱۶۶۹/۱
نفت خام ۱۴۱۷/۲ ۱۹۴۲/۷ ۱۶۰۸/۷
گاز طبيعى ۴۴/۸ ۴۷/۶ ۴۹/۷
توليدات کارخانه‌ها ۱۳۷/۱ ۱۵۲/۴ ۱۶۸/۳
انرژى و آبرسانى ۴۸/۲ ۵۹/۷ ۶۲/۷
مسکن ۱۰۶ ۱۲۳/۳ ۱۶۴/۱
تجارت، رستوران و هتل ۳۹۳/۶ ۴۶۸/۵ ۵۴۰/۶
حمل و نقل و انتقال اطلاعات ۱۱۲/۳ ۱۲۹/۳ ۱۴۶/۸
سرمايه‌گذارى و بيمه املاک ۲۹۱/۵ ۳۵۴/۷ ۳۵۲/۳
خدمات دولتى ۵۴۸/۷ ۶۵۸/۶ ۶۶۹/۵
مديريت عمومى و مسائل دفاعى ۴۰۶/۶ - -
خدمات متفرقه ۴۹/۱ ۵۷/۱ ۷۱/۵
جمع ۳۲۸۲/۲ ۴۱۳۹/۶ ۳۹۸۸/۸
ماليات بر واردات ۲۹/۴ ۳۲/۹ ۳۹/۵
خدمات سپرده‌هاى بانکى ۸۱ ۱۲۱/۸ ۹۲/۵
ارزش توليد ناخالص داخلى بر مبناى خريد ۳۲۳۰/۶ ۴۰۵۰/۷ ۳۹۳۵/۸


منبع: IMF, International Financial Statistics

جدول توليد ناخالص داخلى عمان براساس هزينه‌ها طى سال‌هاى ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۲ ميلادى (ارقام: به ريال عمان)

شرح ۱۹۹۰ ۱۹۹۱ ۱۹۹۲
هزينه‌ مصرف نهائى دولت ۱۵۴۴/۹ ۱۳۹۴/۷ ۱۷۳۴/۹
هزينه‌ مصرف نهائى بخش خصوصى و افزايش سهام دولتى ۱۰۸۰/۰۶ ۱۴۸۵/۳ ۱۴۷۶/۶
افزايش ثابت سرمايه ۵۲۹/۲ ۶۶۱/۴ ۷۵۰/۹
جمع هزينه داخلى ۳۱۵۴/۷ ۳۵۴۱/۴ ۳۹۶۲/۴
صادرات کالا و خدمات ۲۱۳۶ ۱۸۹۱ ۲۱۵۴
کاهش واردات کالا و خدمات ۱۲۴۰ ۱۵۱۵ ۱۶۹۹
ارزش توليد ناخالص داخلى بر مبناى خريد ۴۰۵۰/۷ ۳۹۱۷/۴ ۴۴۱۷/۴