چگونگى مبادلات بازرگانى با کشورها

در سال‌هاى ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۱ ميزان واردات و صادرات عمان به کشورهاى اروپائى و آسيائى از جمله فرانسه، ايتاليا، ژاپن، امارات عربى متحده در مقايسه با سال‌هاى قبل افزايش نشان مى‌دهد.

جدول شرکاء عمده تجارى عمان (در بخش واردات) طى سال‌هاى ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۱ ميلادى (ارقام به هزار دلار آمريکا)

نام کشورها ۱۹۸۹ ۱۹۹۰ ۱۹۹۱
استراليا ۶۶/۳۰۲ ۵۹/۲۲۸ ۵۹/۸۰۷
فرانسه ۷۵/۵۳۲ ۱۱۵/۲۵۴ ۱۰۴/۷۰۹
آلمان ۱۲۴/۰۱۴ ۱۳۰/۰۵۳ ۱۶۶/۸۹۳
هند ۸۶/۴۹۵ ۷۵/۳۷۲ ۸۶/۴۹۵
ايتاليا ۴۶/۶۹۴ ۴۴/۱۲۸ ۵۷/۸۵۹
ژاپن ۳۵۴/۴۳۶ ۴۵۵/۳۴۷ ۶۵۴/۰۱۰
کره‌جنوبى ۲۶/۷۴۱ ۲۵/۷۲۰ ۳۲/۷۲۱
مالزى ۲۰/۵۹۰ ۲۵/۲۷۵ ۳۳/۰۶۹
هلند ۷۱/۴۵۵ ۹۱/۰۹۸ ۱۲۸/۱۴۷
عربستان‌سعودى ۴۵/۴۷۹ ۵۸/۱۵۳ ۸۳/۷۷۰
سنگاپور ۳۱/۵۷۰ ۵۰/۴۲۴ ۴۳/۳۱۶
امارات متحده عربى ۵۰۲/۰۲۰ ۵۸۰/۲۹۱ ۸۰۸/۴۱۵
انگلستان ۲۵۵/۵۴۳ ۳۰۸/۰۲۹ ۳۲۰/۶۷۲
آمريکا ۱۹۰/۸۳۲ ۲۴۷/۶۵۷ ۲۴۳/۸۶۵
جمع ۲/۱۷۷/۸۷۹ ۲/۶۰۸/۱۶۷ ۳/۱۹۲/۹۷۲

جدول شرکاء عمده تجارى عمان (بخش صادرات) در سال‌هاى ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۱ميلادى (ارقام: به هزار دلار آمريکا)

نام کشورها ۱۹۸۹ ۱۹۹۰ ۱۹۹۱
فرانسه ۲/۱۸۲ ۴۰/۹۲۵ ۳۰/۵۵۱
هند ۱۳۲/۷۶۵ ۳۶/۹۲۱ ۵/۲۶۷
ايتاليا ۱۳۷/۶۹۰ ۵/۵۲۷ ۵/۱۴۷
ژاپن ۱/۴۴۰/۳۷۸ ۱/۴۴۰/۳۷۸ ۱/۳۶۱/۲۵۷
کره‌جنوبى ۵۶۰/۶۱۱ ۶۷۱/۸۱۷ ۱/۱۳۲/۴۱۰
هلند ۶۶/۶۵۷ ۱۷/۱۶۱ ۱۰/۳۶۳
فيليپين ۵۴/۵۱۷ ۸۱/۷۹۱ ۱۶۳
عربستان‌سعودى ۱۸/۵۴۷ ۱۸/۸۰۵ ۳۹/۷۵۱
سنگاپور ۲۵۰/۳۷۳ ۸۰/۰۲۸ ۲۰۵/۲۳۷
تايلند ۱۲۴/۴۸۵ ۵۴/۳۹۵ ۴۵/۵۷۹
امارات‌عربى متحده ۱۴۴/۰۸۴ ۱۸۷/۰۴۷ ۲۱۲/۶۹۰
آمريکا ۲۰۷/۸۹۱ ۵۱/۰۳۵ ۱۰۹/۴۴۹
جمع ۳/۷۷۶/۰۶۴ ۳/۲۶۸/۲۵۶ ۳/۹۳۲/۷۶۷