روابط اقتصادى ايران و نروژ در سال ۱۳۰۹، با امضاء عهدنامه مودت‌آميزى در زمينه دريانوردى آغاز شد. بعد از آن در تاريخ ۱۰ خرداد ۱۳۲۹ (۲۲ ماه مِى ۱۹۵۰) موافقت‌نامه سرويس‌هاى حمل و نقل هوائى - بازرگانى ميان دو دولت به امضاء رسيد و قراردادهائى نيز در (اکتبر ۱۹۵۶)، در باره معافيت متقابل شرکت‌هاى هواپيمائى از پرداخت ماليات مورد توافق قرار گرفت.