کشور نروژ تا جنگ جهانى دوم، سياست سنتى بى‌طرفى خود را حفظ کرد، ولى پس از جنگ جهانى دوم، با وجود اعلام بى‌طرفى به اشغال درآمد و در سال ۱۹۴۹ به عضويت ناتو پذيرفته شد و اين بخاطر قرارگرفتن در همسايگى اتحاد شوروى سابق و تهديد بالقوه‌اى که از اين نظر احساس مى‌شد باعث تحميل شدن عضويت نروژ در ناتو بوده است. اما به هر حال، حمايت عمومى از عضويت نروژ در ناتو هنوز بالا است.