نروژ، کشورى کوهستانى است، قسمت عمده‌اى از اراضى نروژ حتى در منطقه کوهستان‌ها پوشيده از جنگل است. چوب اين جنگل‌ها منبع درآمد خوبى براى کشور نروژ به شمار مى‌آيد. ۷۰ درصد کل مساحت غيرقابل استفاده است، زيرا ۵۰۰۰ مايل مربع را درياچه‌ها و رودها و ۳۰۰۰۰ مايل مربع نيز از جنگل‌ها پوشيده شده‌اند.