محصول عمدە کشاورزى نروژ چوب است (چوب سرو و کاج).


سهم بخش کشاورزي، جنگل و شيلات از کل توليد ناخالص داخلى در سال ۱۹۸۹ معادل ۳/۴ درصد برآورد شده است. بخش‌هاى کشاورزى و جنگل در سال ۱۹۸۷ معادل ۳/۵ درصد جمعيت شاغل را تشکيل مى‌داد که اين رقم در سال ۱۹۸۹ به ۱/۵ درصد رسيد.دام زنده و فرآورده‌هاى گوشتى يکى از محصولات مهم اين کشور را تشکيل مى‌دهد.


در سال ۱۹۸۷، توليد انواع چوب و فرآورده‌هاى آن ۱۰،۲۴۸،۰۰۰ متر مکعب بود که در سال ۱۹۸۹ به ۱۱،۲۵۴،۰۰۰ متر مکعب افزايش يافت. صنعت کاغذسازى و توليد خمير کاغذ و خمير چوب به سبب رشد و افزايش توليدات جنگلى کشور، رونق فراوانى دارد، و همه ساله از اين طريق منافع بسيارى عايد کشور مى‌شود.

جدول چهارپايان اهلى (۱۰۰۰ رأس)

۱۹۹۰ ۱۹۸۹ ۱۹۸۸ ۱۹۸۷
اسب ۱۹ ۱۷ ۱۷ ۱۷
گاو ۹۶۰ ۹۴۹ ۹۳۲ ۹۴۶
گوسفند ۲۲۱۱ ۲۱۸۶ ۲۲۱۰ ۲۲۴۷
بز ۶۱ ۹۱ ۹۲ ۹۳
خوک ۷۱۳ ۷۱۲ ۷۴۵ ۷۸۰

جدول محصولات دامی

۱۹۸۹ ۱۹۸۸ ۱۹۸۷
گوشت اسب ۰/۹ ۰/۸ ۰/۸
گوشت گوساله و گاو ۷۶/۴ ۷۶/۶ ۷۷/۶
گوشت بره و گوسفند ۲۴/۶ ۲۴/۳ ۲۵/۷
گوشت بز ۰/۴ ۰/۴ ۰
گوشت خوک ۸۳/۶ ۸۹/۶ ۹۲/۳
شير گاو ۱۹۶۱ ۱۹۲۱ ۱۹۸۶
کره ۲۳/۴ ۲۳/۴ ۲۶/۲
پنير ۸۵/۱ ۷۷/۷ ۷۷/۷
تخم‌مرغ ۵۳/۸ ۵۵/۱ ۵۱/۷

جدول محصولات کشاورزى (۱۰۰۰ تُن)

۱۹۹۰ ۱۹۸۹ ۱۹۸۸ ۱۹۸۷
گندم ۲۲۴ ۱۴۰ ۱۴۸ ۲۴۸
گندم سياه ۳ ۳ ۲ ۴
جو ۷۴۰ ۶۱۴ ۵۴۲ ۵۶۷
جو دوسر (چاودار) ۶۰۷ ۴۲۳ ۳۷۳ ۴۶۷
سيب‌زميني ۴۸۴ ۴۵۵ ۴۸۳ ۳۷۱

جدول توليد انواع چوب (واحد ۱۰۰۰ متر مکعب)

۱۹۸۷ ۱۹۸۸ ۱۹۸۹
الوار، چوب روکش و چوب تراس ۴/۶۴۹ ۵/۱۰۴ ۴/۶۹۱
خمير چوب ۴/۴۰۳ ۴/۸۰۷ ۵/۴۸۴
چوب سوختني ۹۰۹ ۹۱۶ ۹۳۰
ساير چوب‌هاى صنعتي ۲۸۸ ۲۸۳ ۲۴۹
جمع ۱۰/۲۴۸ ۱۱/۱۱۰ ۱۱۳۵۴

جدول توليد الوار (واحد ۱۰۰۰ متر مکعب)

۱۹۸۶ ۱۹۸۷ ۱۹۸۸
رستهٔ درختان مخروطي ۲/۲۵۰ ۲/۳۶۰ ۲/۹۵۵
رستهٔ درختان پهن‌برگ و غيرسوزني ۸ ۸ ۸
جمع ۲/۲۵۸ ۲/۳۶۸ ۲/۹۶۳