در سال ۱۹۹۱، خارجيان حدود ۲/۱۲ ميليارد کرون در اين کشور سرمايه‌گذارى نموده‌اند. بيشترين رقم اين سرمايه‌گذارى‌ها، متعلق به شرکت مواد غذايى کرافت بود که سهام شرکت ماربو نروژ را به ارزش ۹ ميليارد کرون خريدارى نمود. سرمايه‌گذاران آمريکايى با ۴/۱۰ ميليارد کرون، بيشترين سرمايه‌گذارى‌ها را در اين کشور به عمل آوردند. از اول سال ۱۹۹۲ تاکنون، شرکت‌هاى نروژى حدود ۵/۷۵ ميليارد کرون در ساير کشورها، سرمايه‌گذارى نموده‌اند. حدود ۷۰ درصد از اين سرمايه‌گذارى‌ها، در اروپا، آمريکا و کانادا بوده است.

جدول سرمايه‌گذارى‌هاى بين‌المللى (ارزش صوري، ميليون کرون، ۳۱ دسامبر)

۱۹۸۶ ۱۹۸۷ ۱۹۸۸
دارائى نروژ از سهام خارجي ۱۱۹۰۴ ۱۵۳۰۱ ۱۸۱۱۶
- آمريکا ۲۴۵۷ ۲۴۲۲ ۲۳۲۱
- انگليس ۱۹۲۰ ۲۵۲۵ ۳۰۰۲
- سوئد ۲۱۴۶ ۲۰۹۵ ۱۹۵۱
- هلند ۱۱۶۱ ۱۴۳۳ ۱۴۹۲
دارائى خارجيان از سهام نروژ ۹۷۲۸ ۱۴۱۵۶ ۱۶۰۹۹
- آمريکا ۲۳۱۱ ۴۳۹۵ ۱۶۵۰۱
- انگليس ۱۳۷۵ ۱۶۴۱ ۲۲۲۴
- سوئيس ۸۴۳ ۸۳۴ ۱۰۰۶
- سوئد ۲۵۱۷ ۳۳۱۲ ۴۱۸۳