جدول بودجه ملى (واحد: ميليون کرون)

درآمد ۱۹۸۹ ۱۹۹۰ ۱۹۹۱
ماليات بر درآمد و دارائي ۲۱۷۲۵ ۲۱۶۳۰ ۱۹۹۶۰
ماليات بر مصرف و استخراج نفت ۸۳۵۰ ۱۷۳۰۰ ۲۹۹۵۰
عوارض گمرکي ۱۲۷۰ ۱۲۵۰ ۱۴۰۰
ماليات بر خريد و فروش ۶۶۲۰۰ ۶۳۵۰۰ ۶۵۶۰۰
ماليات بر الکل ۵۷۷۶ ۵۶۴۷ ۶۴۵۹
ماليات بر دخانيات ۳۲۸۰ ۳۶۰۰ ۴۱۸۵
مجموع ۲۸۶۶۲۴ ۲۹۸۲۰۵ ۳۵۶۷۵۰

جدول برآورد هزينه‌ها و مخارج دولت (ميليون کرون)

۱۹۹۱ ۱۹۹۰ ۱۹۸۹
دفاع ۲۲۴۳۰ ۲۱۸۹۳ ۲۰۵۰۲
خدمات اجتماعي ۹۲۹۷۵ ۸۳۷۶۵ ۸۳۷۷۷
کليسا و تحصيلات (آموزش و پرورش) ۳۱۳۴۵ ۲۷۲۱۸ ۲۳۸۱۵
ارتباطات ۲۵۷۱۶ ۲۲۷۸۸ ۲۱۸۵۳
کمک به کشورهاى در حال توسعه ۷۴۵۳ ۷۱۳۶ ۶۶۳۸
کل ۴۰۸۱۰ ۳۳۲۲۱۷ ۳۰۷۲۰۳

جدول اندوخته‌ها و ذخاير بين‌المللى در ۳۱ دسامبر (واحد: ميليون دلار)

۱۹۸۹ ۱۹۹۰ ۱۹۹۱
طلا ۴۳/۱ ۴۸/۲ ۴۷/۷
حق برداشت مخصوص از صندوق بين‌المللى پول ۴۵۳/۷ ۴۴۸/۹ ۴۵۱/۹
ذخيره در صندوق بين‌المللى پول ۵۸۰/۷ ۵۸۰/۲ ۵۷۰/۸
ارزهاى خارجي ۱۲۷۵۰/۵ ۱۴۳۰۳/۲ ۱۲۲۰۹/۴
جمع ۱۳/۸۲۸/۰ ۱۵۳۸۰۵ ۱۳۲۷۹/۸

جدول موجودى پول در ۳۱ دسامبر (۱۰۰۰ ميليون کرون)

۱۹۸۸ ۱۹۸۹ ۱۹۹۰
پول رايج در بانک‌هاى خارجي ۲۸/۵۲ ۲۹/۲۰ ۲۹/۸۸
سپرده‌هاى بانکى در صندوق‌هاى پس‌انداز و بانک‌هاى بازرگاني ۱۴۵/۹۱ ۱۷۳/۱۰ ۱۹۲/۸۵
سپرده‌هاى بانکى در اداره پست ۱۱/۳۲ ۱۳/۵۷ ۱۳/۵۲

توليد ناخالص ملى و نرخ رشد

توليد ناخالص ملى نروژ در سال ۱۹۸۱، ۲/۴۶ ميليارد دلار و رشد متوسط سالانه در فاصله سال‌هاى ۷۹-۱۹۷۰، ۷/۳ درصد بود.


در سال ۱۹۸۹، بر اساس برآوردهاى انجام شده توسط بانک جهاني، توليد ناخالص ملى نروژ بر اساس ميانگين قيمت سال‌هاى ۸۹-۱۹۸۷ معادل ۹۲۰۹۷ ميليون دلار آمريکا بود و کشور نروژ پنجمين کشور در بين کشورهاى صنعتى محسوب مى‌شد. طى برآوردى که از سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۹ به عمل آمده، توليد ناخالص ملى سالانه به طور متوسط از رشدى معادل ۵/۳ درصد برخوردار بوده است.


در سال ۱۹۹۰، نرخ رشد توليدات ناخالص داخلي، کاهش قابل‌ملاحظه‌اى يافت و به ۸/۱ درصد رسيد.