بر پايه قانون اساسى هلند، تأسيس و تشکيل احزاب سياسى در اين کشور، آزادانه و داوطلبانه و بدون هيچگونه قيدوشرط قانونى صورت مى‌گيرد و تنها هنگامى که تشکيل حزبى امنيت سلطنت را به ‌خطر اندازد، ممکن است تحت پيگرد قانونى قرارگيرد. از ‌اين ‌رو احزاب سياسى بسيارى در هلند پاگرفتند. اما از زمان اعطاء حق ‌رأى به کليه شهروندان هلندى (۱۹۱۹م.) تاکنون، هيچ حزبى نتوانسته به‌تنهايى اکثر کرسى‌هاى مجلس دوم (حداقل نصف بعلاوه يک) را کسب کند.


درنتيجه، هلند يک حزب حاکم ندارد و براى تشکيل دولت ائتلاف حداقل دو حزب بزرگ سياسي، اجتناب‌ناپذير است. اکنون در هلند، به طور مشخص چهار حزب عمدهٔ سياسى و پنج حزب کوچک فعاليت دارند که هر چهار سال يکبار در انتخابات مجلس دوم، کانديدهايى را معرفى مى‌کنند. اين احزاب به طور مشروح عبارتند از:

جدول نتايج انتخابات مجلس دوم هلند به‌تفکيک کرسى‌هاى هريک از احزاب سياسى در سال‌هاى ۱۹۸۲- ۱۹۹۴ ميلادى

نام احزاب ۱۹۸۲ ۱۹۸۶ ۱۹۸۹ ۱۹۹۴
حزب دموکرات مسيحى (CDA) ۴۷ ۵۲ ۵۴ ۳۴
حزب کارگر (PvdA) ۴۵ ۵۴ ۴۹ ۳۷
حزب ليبرال (VVD) ۳۶ ۲۷ ۲۲ ۳۱
[حزب مردم براى آزادى و دموکراسي]
حزب دموکرات ۶۶ ۶ ۹ ۱۲ ۲۴
حزب سبزها (راديکال PPR و کمونيست CPN و سوسياليست‌هاى اصلاح‌طلب PSR) - - ۶ ۵
حزب راديکال (PPR) ۲ ۲ - -
حزب سوسياليست هاى اصلاح‌طلب (PSP) ۳ ۱ - -
حزب کمونيست CPN ۳ - - -
حزب مردم پروتستان (EVP) ۱ - - -
حزب کالوينيست (SGP) ۳ ۳ ۳ ۲
اتحاديه سياسى اصلاح‌طلبان (GPV) ۱ ۱ ۲ ۲
فدراسيون سياسى اصلاح‌طلب (RPF) ۲ ۱ ۱ ۳
دموکرات مرکزى (SP) ۱ - ۱ ۳
حزب سوسياليست (SP) - - - ۲
فدراسيون کهنسالان (AOV) - - - ۶
۱ + ۵۵ - - - ۱
جمع ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰