سيستم حکومتى کشور پادشاهى هلند، بنا به قانون اساسى آن کشور، برپايهٔ اصل تفکيک قواى سه‌گانه مقننه، مجريه و قضائيه استوار است: