روابط هلند با کشورهاى بلوک غرب

موضع کشور هلند دربرابر کشورهاى بلوک غرب، بويژه ايالات متحده‌ آمريکا، همواره در چارچوب موضعگيرى‌هاى جامعه اروپا صورت پذيرفته است. گرچه به‌رغم اين موضعگيرى مشترک، هلند سعى دارد اعتبار آراء خود را به‌عنوان يک قدرت اروپايى دربرابر ايالات متحده آمريکا حفظ نمايد.


جامعه مشترک اروپا، به‌دنبال حفظ رابطه متعادل با ايالت متحده آمريکا، رفتار سياسى مشابه هلند را به‌گونه‌اى اعمال کرده است که منافع و مصالح دو طرف در سطح بين‌المللى محفوظ بماند. در اينجا لازم به ذکر است که سياست خارجى و نظامى دولت هلند در قبال بحران خليج‌فارس، در سال ۱۹۹۰ ميلادي، با سياست‌هاى غرب هماهنگى داشته است.

رابطه هلند با کشورهاى بلوک شرق

درپى تحولات سياسي، اقتصادى و ايدئولوژيکى شوروى سابق، ديگر نمى‌توان کشورهايى را که در گذشته نه ‌چندان دور در زمره ممالک کمونيستى به‌شمار مى‌آمدند، در يک بلوح مشخص و خاص گروه‌بندى نمود. زيرا ايالات و جمهورى‌هايى که تا زمان تحول به‌اجبار تحت قيومت و تسلط کمونيست بسر مى‌بردند، اکنون استقلال يافته و هرکدام کشورى مستقل را تشکيل داده‌اند.


دولت هلند، روابط سياسى و اقتصادى خود را با کشورهاى اروپاى شرقى همچنان حفظ کرده است و با وقوع تحولات يادشده، روابط اقتصادى خود را به‌ويژه گسترش داده است. اين کشور که در گذشته روابط سياسى مساعدى با شوروى سوسياليستى داشت، تاکنون، روابط ديپلماتيک و اقتصادى خاصى را با جمهورى‌هاى تازه استقلال يافته برقرار نکرده است. اما گويا در آينده طرح‌هايى را در دو جمهورى قزاقستان و ازبکستان به مرحله اجرا درخواهد آورد.


روابط ديلپلماتيک هلند با کشورهاى کوبا و چين همچنان در سطح سفير جريان دارد و روابط تجارى و بازرگانى نيز محکم و برقرار است. درواقع مى‌توان گفت کشور پادشاهى هلند، تقريباً با تمامى کشورهاى جهان روابط عادى سياسى و اقتصادى خود را حفظ کرده است.

روابط با کشورهاى مسلمان و سازمان‌هاى آزادى‌بخش

دولت هلند با اکثر کشورهاى مسلمان جهان رابطه سياسى و فرهنگى دارد و تقريباً با بيشتر اين کشورها در سطح سفير ارتباط برقرار کرده است. اين کشور با هيچ‌يک از سازمان‌ها و گروه‌هاى آزادى‌بخش و انقلابى رابطه‌اى نداشته و ندارد. علاوه ‌بر آن، با عملکرد بسيارى از آنها، بويژه سازمان آزادى‌بخش فلسطين، کاملاً مخالف است و بالعکس، با رژيم اشغالگر قدس رابطه سياسى - فرهنگى مساعدى دارد. در سال ۱۹۹۵، ملکه بئاتريس و همسرش پرنس کلاس از اسرائيل ديدار کردند. از آنجا که هلند خود را متعهد به برقرارى صلح در جهان مى‌داند روند صلح در خاورميانه را دنبال کرده و متعهد شده بود در سال (۱۹۹۵) ۴۱ ميليون فلورن (۶ ميليون فلورن بيش از سال ۱۹۹۴) به دولت خودگردان فلسطين کمک کند.