به‌طورى که از تاريخ برمى‌آيد، کشور هلند سرزمين صلح و آزادى و گذشت لقب داشته است. پس از جنگ جهانى اول، مردم اين سرزمين تلاش پى‌گيرى را به‌منظور برقرارى اتحاد بين ملت‌ها، دنبال کردند که اين تلاش پس از جنگ جهانى دوم، در سال ۱۹۴۵ ميلادى به پيدايش سازمان ملل متحد انجاميد که هلند نيز عضو دائمى و فعال آن شد. از آن تاريخ هلند تمامى مساعى خود را در راه برقرارى صلح به‌کار گرفت.


دولت هلند با اين اعتقاد که تنها در سايه صلح و امنيت مى‌توان فعاليت‌هاى اقتصادى و بازرگانى را دنبال کرد، با توجه به موقعيت مناسب جغرافيايى خود و گسترده بودن امکانات ارتباطى اين کشور با سراسر جهان و اهميتى را که امروزه اين امر در سياست و اقتصاد آن دارد، هم خود را به‌داشتن روابط دوستانه با تمامى کشورهاى جهان گذاشته است. از اين رو نزديک به يک قرن است که يکى از جنبه‌هاى اساسى سياست خارجى هلند را استقرار صلح در جهان و ارزيابى حقوق ملت‌ها تشکيل داده است.