اقتصاد هلند، به‌علت داشتن موقعيت خاص جغرافيايى و اقليمي، به کشاورزى و صنايع و بهره‌بردارى از معادن و ماهيگيرى بستگى دارد. توليدات صنعتى هلند به‌گونه‌اى بوده که آن را بصورت يک کشور فوق‌صنعتى درآورده است. در اين قسمت نخست بخش‌هاى کشاورزي، دامپرورى و ماهيگيرى و سپس بخش صنايع و معادن و انرژى و در پايان بخش خدمات به توصيف درآمده است.