تاريخ کشور مکزيک مشتمل بر چهار دوره است:


۱. دوره امپراتورى سرخپوستان بومى (قبل از سال ۱۵۲۱)


۲. دوره استعمار اسپانيا (از ۱۵۲۱ تا ۱۸۱۰)


۳. دوره تشکل ملى (۱۸۱۰ تا ۱۹۱۰) دوران جنگ استقلال (از ۱۸۱۰ تا ۱۸۲۱) و نيز رياست جمهورى پرزيدنت پورفير يودياز (Porfirio Diaz) و از (۱۸۸۴ تا ۱۹۱۱) را نيز دربر مى‌گيرد.


۴. دوره معاصر که با انقلاب اجتماعى ۱۹۱۰ تا ۱۹۲۱ آغاز گرديده و به نظر مکزيکى‌ها دوران ثبات اجتماعى و ملى به شمار مى‌رود.