مکزيک از نظر مساحت مرتبه سوم را در بين کشورهاى آمريکاى لاتين داراست و وسعت آن بالغ بر ۱،۹۵۸،۲۰۱ کيلومتر مربع مى‌باشد که ۱،۹۰۸،۶۹۱ کيلومتر مربع خاک و ۴۹،۵۱۰ کيلومتر مربع آن را آب تشکيل مى‌دهد.