از ابتداى ظهور آئين اسلام، مسلمانان عرب و ايرانى سفر به منطقه آسياى جنوب شرقى را شروع کردند. اين سفرها که اغلب با مقاصد بازرگانى انجام مى‌شد سبب ترويج دين اسلام در منطقه وسيعى (شامل برونئي، اندونزي، مازى و سيام) گرديد.