موقعيت مالزى به‌عنوان يکى از گذرگاه‌هاى اصلى و مهم در آب‌هاى جنوب‌شرقى آسيا باعث شده است تا اقوام و نژادهاى مختلف از نقاط ديگر آسيا در اين کشور جمع شوند. امروز به‌طور کلى چهار گروه مختلف اورنگ اصلي (Oramgasli)، مالايو، چينى و هندوى پاکستانى در مالزى زندگى مى‌کنند.