کنگره‌هاى مردمى تمامى افراد جامعه را در بر مى‌گيرد، به گونه‌اى که کلمهٔ عضويت در آن معنى ندارد. يعنى اين‌گونه نيست که فردى در اين کتگره عضويت داشته باشد و ديگرى از اين حق محروم باشد، بلکه اين عضويت عام است و همهٔ افراد جامعه را در بر مى‌گيرد.


به عنوان نمونه شهردارى منطقه الشاطى داراى پنج ناحيهٔ زير است:


۱. برقن.


۲. القرضه.


۳. أدري.


۴. اقار.


۵. پراک‌المرکز.


و لذا اين منطقه پنج کنگره اساسى مردمى دارد که به شرح ذيل مى‌باشد:


- کنگرهٔ اساسى مردمى أدرى


- کنگرهٔ اساسى مردمى برقن


- کنگرهٔ اساسى مردمى القرضه


- کنگرهٔ اساسى مردمى أقار


- کنگرهٔ اساسى مردمى پراک‌المرکز


هر کنگره اساسى مردمى ممکن است که يک يا چند محله را در بر بگيرد و به‌طور مثال کنگره اساسى مردم أقار داراى يک محله مى‌باشد.

انتخاب امين (دبير) براى کنگره‌هاى مردمى

هر کنگرهٔ مردمى داراى يک دبير مى‌باشد که به اين شکل انتخاب مى‌شود:


اعضاء کنگره اساسى مردمى يک منطقه جمع مى‌شوند و هر فردى که مايل باشد به‌ عنوان امين کنگره کانديد شود، مطرح مى‌شود و چنانچه از نظر مردم آن منطقه داراى صلاحيّت و ويژگى‌هاى خاص باشد انتخاب مى‌شود. در واقع مردم يک نفر را به عنوان امين کنگرهٔ اساسى مردم و يک نفر را به‌عنوان معاون وى انتخاب مى‌نمايند.

شرح وظايف امين کنگرهٔ سياسى مردمى

- تشکيل کنگره مردمى به صورت ادوارى و فوق‌العاده


- مديريت جلسات در هنگام برگزارى کنگره


- تصميم‌گيرى در کليهٔ امور


- اجراء خواسته‌هاى مردمى با کمک کميته‌هاى مردمي


- تهّيهٔ گزارش از کارهاى انجام شده و يا در حال انجام و ارائه آن به مردم


- انتخاب و تشکيل کميته‌هاى فرعى براى بسيج، آمادگي، آگاهى مردم و کميته شکايات


بنابراين هر کنگره اساسى مردمى تصميمات خود را با تشکيل کميته مردمى که از دل همان کنگره به وجود آمده عملى مى‌سازد.

کميته‌هاى مردمى

همانطور که از اسم آنها بر مى‌آيد مجموعه‌اى از افراد تحصيل کرده و وفادار به حکومت هستند که امور اجرائى کشور را انجام مى‌دهند. در واقع کميته‌هاى مردمى به‌عنوان دستگاه‌ اجرائى براى ادارهٔ مردم هستند و جايگزين وزارت‌خانه‌هاى حکومتى مى‌گردند. اين کميته‌ها در درجه‌هاى مختلف توسط کنگره‌هاى مردمى اساسى و کنگره‌هاى مردمى عام انتخاب مى‌شوند.

کميته‌هاى مردمى در سطح محلات

اين کميته‌ها در سطح هر محله تشکيل مى‌گردد. هر کميتهٔ مردمى محلى پنج نفر عضو دارد که از سوى مردم همان محله براى يک دوره سه ساله انتخاب مى‌شوند و تنها شرط اصلى عضويت در آن ساکن بودن در همان محله مى‌باشد. از جمله وظايف اصلى اين کميته‌ها اجراء قوانين و دستوراتى که کنگرهٔ مردمى عام تدوين مى‌نمايد.