جمعيت ليبى به نسبت وسعت سرزمين آن بسيار کم است. لذا مردم اين کشور تمايل به ازدياد نسل خود دارند و ازدواج زود هنگام در مناطق روستائى رواج دارد.