سيستم اقتصادى جماهيرى عربى از يک سيستم دولتى به ‌صورت گسترده و بخش خصوصى کوچکى تحت عنوان تشارکيه‌ها تشکيل شده است. از آنجا که يکى از اهداف اساسى دولت در راستاى کتاب سبز آقاى مُعَمرقذافى رهبر ليبى ارائه و توزيع عادلانه ثروت، رفاه اقتصادى و اجتماعى براى همهٔ مردم است، لذا در چارچوب اين سيستم کليهٔ امور زيربنائى کشور از قبيل آموزش و پرورش، بهداشت و رفاه اجتماعي، خدمات شهري، پست و مخابرات، انرژى و صنايع در همهٔ زمينه‌ها و غيره ... به عهدهٔ دولت گذاشته شده است و دولت موظف به تأمين رشد اقتصادى در بخش‌هاى مختلف صنعت، کشاورزى و تجارت اعم از داخلى و خارجى است. بيش از ۸۵ درصد بخش بازرگانى متعلق به بخش دولتى بوده و ۱۵ درصد باقى‌مانده نيز توسط شرکت‌هاى تعاونى‌ و نيمه‌خصوصى صورت مى‌گيرد.فعاليت‌هاى اقتصادى در ليبى غالباً تحت تأثير متغيّر اقليمى قرار دارد. اکتشاف نفت و استخراج سريع آن در اوائل دهه ۷۰ اوضاع و شرايط اقتصادى را در اين کشور به کلى دگرگون ساخت و برنامه‌هاى توسعهٔ اقتصادى و عمرانى که اغلب با کمک کارشناسان خارجى و به اتکاء درآمدهاى نفتى طرح و اجراء گرديده و هم اکنون نيز با تغييراتى اين برنامه‌ها ادامه دارد، پيشرفت‌هاى محسوسى در زمينه‌هاى مسکن، آب و برق، کالاهاى مصرف، جاده‌سازي، حمل و نقل و توسعهٔ شهرنشينى نصيب مردم گرديده است. در مجموع با کشف و استخراج و صدور نفت در واقع تغييرات عمده‌اى در زندگى مردم صورت گرفته است که مى‌توان به‌طور کلى اوضاع اقتصادى اين کشور را در سه بخش خلاصه نمود:


- بخش کشاورزى و دامپرورى


- بخش صنعت


- بخش بازرگاني