کشور لائوس به مانند ديگر کشورهاى اطراف رودخانه مکونگ از سال ۱۹۹۳ به‌دنبال تحکيم پيوند خود با همسايگان و کشورهاى منطقه‌ مى‌باشد. پس از قطع کمک‌هاى اتحاد جماهير شوروى سابق در سال ۱۹۹۰ وين‌تيان در تلاش است روابط خود با کشورهاى چين و تايلند را توسعه و تحکيم بخشد و به‌نظر مى‌رسد ظرف چند سال آتى مرزهاى اين کشور به روى کشورهاى اطراف و همسايه باز و روابط تجارى و بازرگانى ميان کشورها رونق پيدا کند.