جدول تجارت خارجى با شوروى سابق (ميليون دلار)( واردات )

واردات ۱۹۸۳ ۱۹۸۴ ۱۹۸۵
نفت و محصولات غذائى ۹۱۹۷ ۱۰،۵۲۱ ۱۲،۵۴۵
کتان ۲۷۳۴ ۳۹۴۹ ۲۰۷۲
ابزارآلات ۵۰،۵۸۶ ۳۸،۱۷۲ ۴۲،۹۱۰
کاميون ۴۷۹۸ ۶۵۵۰ ۹۵۳۰
هواپيما و لوازم يدکي ۶۶۷۳ ۵۱۶۶ ۱۶۳۲
مجموع ديگر واردات ۱۰۱،۵۸۱ ۸۰،۰۸۷ ۱۰۲،۶۹۹

جدول تجارت خارجى با شوروى سابق (ميليون دلار)( صادرات )

صادرات ۱۹۸۳ ۱۹۸۴ ۱۹۸۵
مجموع کل صادرات ۳۱۰۴ ۲۵۹۲ ۲۷۵۴

جدول تراز پرداخت‌‌ها (برحسب ميليون دلار)

۱۹۹۰ ۱۹۹۱ ۱۹۹۲
صادرات (f.o.b) ۷۸/۷ ۹۶/۶ ۱۳۲/۷
واردات (f.o.b) ۱۸۵/۴- ۲۰۹/۷- ۲۴۴/۴-
تراز تجارى ۱۰۶/۷- ۱۱۳/۱- ۱۱۱/۷-
صادرات خدمات ۲۳/۷ ۳۶/۶ ۵۸/۸
واردات خدمات ۲۸/۱- ۴۵/۶- ۵۷/۸-
ديگر درآمدهاى دريافتي ۲/۲ ۳/۳ ۴/۵
ديگر درآمدهاى پرداختى ۳/۲- ۴/۴- ۴/۴-
انتقالات خصوصي ۱۰/۹ ۱۰/۴ ۸/۶
انتقالات دولتى ۲۳/۱ ۶۶/۳ ۶۱/۶
تراز تجارى ۷۸/۱- ۴۶/۵- ۴۰/۹-
سرمايه‌گذارى بلند مدت ۵۱/۱ ۴۴/۶ ۷۲/۱
سرمايه‌گذارى کوتاه مدت ۲۷/۶ ۱۷/۱ ۲۶/۸
مجموع تراز ۰/۶ ۱۵/۲ ۴/۴