با تأسيس کشور جمهورى دموکراتيک خلق لائوس در سال ۱۹۷۵ دولت جديد با ساختار اقتصادى روبه‌رو گرديد که بخش کشاورزى با حدود ۶۰ درصد توليد ناخالص داخلى بر آن تفوق داشت.