عضويت قزاقستان در مجامع بين‌المللى ٭

قزاقستان در تاريخ ۱۲ مارس ۱۹۹۲ به عضويت سازمان ملل پذيرفته شد و از اجلاس چهل و هفتم به بعد آن در تمامى اجلاس‌هاى اين سازمان حضور داشته است. طى اين سال‌ها قزاقستان سعى نموده است حضور فعال و مستمرى در اين سازمان داشته باشد. در اين راستا طرح کنفرانس همکارى و ايجاد اعتماد در آسيا و دعوت براى اجلاس ويژه مجمع عمومى سازمان ملل پيرامون بررسى مسايل صلح و امنيت پس از جنگ سرد از تحريکات برجستهٔ قزاقستان در اين سازمان بين‌المللى است. علاوه بر اين، قزاقستان با همکارى ساير کشورهاى آسياى مرکزى موجب صدور قطعنامه‌اى از طرف سازمان ملل متحد جهت همکارى و مساعدت به کشورهائى که به درياى آزاد راه ندارند شده که از نظر قزاق‌ها اهميت زيادى دارد. اين کشور در اين مدت توانسته است با مؤسسات تخصصى سازمان ملل متحد در زمينه‌هاى خلع سلاح، همکارى‌هاى اقتصادي، امور پناهندگان، حمل و نقل و ارتباطات، مخابرات، فرهنگ و بهداشت فعاليت و همکارى مستمر داشته باشد.٭ Http:// W.W.W. Tpage, com 1998.

اهمّ سازمان‌ها و مجامع بين‌المللى که قزاقستان در آنها عضويت دارد

- اتحاديه پست بين‌المللى UPU


- اتحاديه کشورهاى مستقل مشترک‌المنافع CIS


- انجمن بين‌المللى توسعه IDA


- بانک اروپائى ترميم و توسعه EBRD


- بانک بين‌المللى ترميم و توسعه IBRD


- پليس بين‌المللى INTERPOL


- سازمان آموزشي، علمى و فرهنگى ملل متحد UNESCO


- سازمان امنيت و همکارى اروپا CSCE


- سازمان بهداشت جهانى WHO


- سازمان بين‌المللى کار ILO


- سازمان بين‌المللى ماهواره‌هاى مخابراتى INTELSAT


- سازمان بين‌المللى هوائى کشورى ICAO


- سازمان کنفرانس اسلامى (عضو ناظر) OIC


- سازمان همکارى‌هاى اقتصادى ECO


- سازمان هواشناسى بين‌المللى EMO


- شرکت امور مالى بين‌المللى IFC


- شوراى همکارى آتلانتيک شمالى NACC


- شوراى همکارى‌هاى گمرکى CCC


- صندوق بين‌المللى پول IMF


- کميته بين‌المللى المپيکIOC


- کميسيون اقتصادي-اجتماعى ملل متحد ESCAP


- کنفرانس توسعه و تجارت بين‌المللى UNCTAD