نام و آدرس بعضى از بزرگترين بانک‌هاى قزاقستان

49Baysei Tovoy St Kazkommerts Bank
Almaty, kazakstan 480013
Tel: 7 - (3272)638-553; Fax: 7(3272) 638-571
101Rozybakiev St Narodnyy Bank
Almaty, Kazakstan 480046
Tel: 7- (3272)462-881; Fax: 7 - (3272)460-264
156Bogenby Batyr Bank Tsenter Credit
Almaty, Kazakstan 480012
Tel: 7 - (3272) 507-813; Fax: 7 - (3272) 630-929
81A Rozybakievst Lariba Bank
Almaty, Kazakstan 480046
Tel: 7 - (3272) 491-432; Fax: 7 - (3272) 469-421
24Zenkovst. 3rd floor Texaka Bank
Almaty. Kazakstan 480100
Tel: 7 - (3272) 308-416, 302500; Fax: 7 - (3272) 506-309

جدول شاخص‌هاى اصلى گردش پول (ذخيره‌هاى خارجى بانک ملى جمهورى قزاقستان)

شرح ۱۹۹۵ ۱۹۹۶ ۱۹۹۷ ۱۹۹۸ ۱۹۹۹
ذخيره‌هاى خارجى ناخالص (ميليون USD) ۱۶۵۳ ۱۹۶۰/۶ ۲۲۹۱/۲ ۱۹۶۳/۸ ۱۵۹۷/۹
وجوهى که به‌طور آزادانه به وجوه جارى قابل تبديلند ۱۱۲۸/۷ ۱۲۹۴/۱ ۱۷۶۷/۴ ۱۴۶۰/۲ ۱۱۲۰/۷
طلا ۵۲۴/۳ ۶۶۶/۶ ۵۲۳/۹ ۵۰۳/۶ ۴۷۷/۳
ذخيره خارجى خالص ۱۱۶۹/۸ ۱۳۳۴/۴ ۱۷۲۶/۸ ۱۲۹۲ ۹۸۵/۱

جدول پايه پولى و ساختار آن

شرح ۱۹۹۵ ۱۹۹۶ ۱۹۹۷ ۱۹۹۸ ۱۹۹۹
پايه پولى (ذخيره پولي) شامل ۶۳۹۵۵ ۸۱۹۰۶ ۱۱۵۳۸۹ ۸۱۴۲۷ ۶۵۲۰۴
وجوه خارج از بانک ملى جمهورى قزاقستان ۴۸۶۴۳ ۶۵۶۷۸ ۹۶۵۱۸ ۷۲۹۸۲ ۵۸۶۱۲۳
سپرده بانک‌هاى ثانويه و ساير مؤسسات بانک ملى جمهورى قزاقستان ۱۵۳۱۲ ۱۶۲۲۸ ۱۸۸۷۱ ۸۴۴۶ ۶۵۹۱
پايه پولى (ذخيره پولي) به درصد شامل ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰
وجوه خارج از بانک ملى جمهورى قزاقستان ۷۶ ۸۰ ۸۴ ۹۰ ۹۰
و ساير مؤسسات بانک جمهورى قزاقستان ۲۴ ۲۰ ۱۶ ۱۰ ۱۰


مأخذ: Kazakhstan Statistical Yearbook, 1999, P.367

جدول شاخص‌هاى اصلى فعاليت‌هاى بانک‌هاى ثانويه (تعداد بانک‌هاى تجارى و ساير گروه‌ها به وسيله ارزش خالص)

شرح ۱۹۹۵ ۱۹۹۶ ۱۹۹۷ ۱۹۹۸
تعداد بانک‌هاى ثانويه ثبت شده در بايگانى قزاقستان ۱۳۰ ۱۰۱ ۸۲ ۷۱
تعداد بانک‌هاى کمکى ۱۰۳۶ ۹۴۹ ۵۸۲ ۴۵۸
موجودى سرمايه اختيارى که پرداخت مى‌شود به
کمتر از ۵ ۴۵ ۱۷ ۸ ۳
از ۵ تا ۲۰ ۲۴ ۱۰ ۳ ۲
از ۲۰ تا ۸۰ ۲۵ ۲۷ ۱۷ ۷
از ۸۰ تا ۱۳۰ ۲۱ ۲۸ ۲۵ ۱۵
از ۱۳۰ تا ۵۰۰ ۱۱ ۱۱ ۱۸ ۲۴
از ۵۰۰ تا ۱۳۰۰ ۳ ۴ ۵ ۱۳
از ۱۳۰۰ به بالا ۱ ۴ ۶ ۷
کل تعداد بانک‌ها ۱۳۰ ۱۰۱ ۸۲ ۷۱