اندونزى چهارمين کشور پر‌جمعيت جهان (پس ‌از چين، هند و آمريکا)، سومين کشور پرجمعيت در حال توسعه و پر‌جمعيت‌ترين کشور اسلامى است .


اندونزى بزرگترين مجمع‌الجزاير جهان و واقع در ملتقاى دو اقيانوس هند و آرام مى‌باشد که به‌منزله پلى دو قاره آسيا و اقيانوسيه را به هم متصل مى‌سازد .