شکل دولت در ايسلند براساس سيستم پارلمانى و بسته به ميزان آرايى که احزاب سياسى در انتخابات عمومى کشور به‌دست مى‌آورند، مى‌باشد.


به‌طور کلى تا به حال کمتر زمانى بوده است که احزاب ايسلند به تنهايى موفق به تشکيل دولت در اين کشور گردند و به همين خاطر نيز دولت‌هاى تشکيل شده عمدتاً دولت‌‌هايى ائتلافى بوده‌اند که احزاب استقلال و ترقى‌خواه اعضاءِ اصلى اين ائتلاف‌ها را تشکيل مى‌داده‌اند. حزب سوسيال دمکرات نيز اغلب به عنوان همراه يکى از اين دو حزب در ائتلاف‌ها شرکت داشته است.


در انتخاب ماه آوريل ۱۹۹۵ دو حزب استقلال و ترقى‌خواه با ائتلاف با يکديگر دولت ائتلافى (راست - مرکز) کنونى ايسلند را تشکيل داده و مجموعاً ۴۰ کرسى از ۶۳ پارلمانى ايسلند را در اختيار دارند. رهبر حزب استقلال آقاى داويد اودسون پست نخست وزيرى و رهبر حزب ترقى‌خواه آقاى هالدور اسگريمسون پست وزارت امور خارجه ايسلند را بر عهده دارند. جناح اپوزيسيون نيز در حال حاضر متشکل از احزاب استقلال، اتحاد مردم، اتحاد زنان و جنبش مردمى مى‌باشد.