حزب اتحاد مردم (Peoples Alliance Party)

اين حزب که سابقاً حزب اتحاد کارگر ناميده مى‌شد در سال ۱۹۵۶ و به عنوان کمونيست‌ها و سوسيال دمکرات‌هاى ناراضى شکل گرفت و در سال ۱۹۶۸ به صورت فعلى و با تکيه بر دو هدف اصلى سوسياليسم و استقلال ملي، سازماندهى شد.


يکى از مهمترين دلايل حمايت بخشى از افکار عمومى ايسلند از حزب اتحاد مردم طرفدارى اين حزب از سياست بى‌طرفى و تأکيد اين حزب بر خروج اين کشور از پيمان آتلانتيک شمالى (ناتو) ذکر شده است. اعضاءِ حزب اتحاد مردم را در حال حاضر عمدتاً کسانى تشکيل مى‌دهند که از بهبود وضعيت محيط زيست و توسعه و صلح و ثبات جهانى حمايت مى‌نمايند. حزب اتحاد مردم در حال حاضر ۹ کرسى از مجموع ۶۳ کرسى پارلمانى ايسلند را در اختيار دارد.

حزب اتحاد زنان (Womens Alliance Party)

حزب اتحاد زنان ايسلند که در حقيقت چند ماه قبل از انتخابات سال ۱۹۸۳ اين کشور تأسيس گرديد، موفق شد تا در اين انتخابات ۳ کرسى از ۶۳ کرسى پارلمانى ايسلند را به‌دست آورد. اين حزب همچنين درانتخابات سال ۱۹۸۷ موفقيت بيشترى را کسب کرده و توانست ۶ کرسى پارلمانى ايسلند را به خود اختصاص دهد.


حزب اتحاد زنان ايسلند در حال حاضر داراى ۳ نماينده در پارلمان بوده و از سوى اکثريت زنان اين کشور حمايت مى‌شود. شعار اين حزب دفاع و حمايت از حقوق زنان و کودکان مى‌باشد.

حزب بيدارى مردمى (Peoples Awakening Party)

اين حزب در ماه ژانويه ۱۹۹۵ و چند ماه قبل از برگزارى انتخابات عمومى ايسلند از حزب سوسيال دمکرات منشعب شده و در انتخابات ماه آوريل همان سال موفق به کسب آراى لازم جهت ورود به پارلمان مى‌گردد. اين حزب که رهبران آن به واسطه انتقاد از گرايش حزب سوسيال دمکرات به احزاب و سياست‌هاى راست‌گرايانه از اين حزب جدا گرديده و حزب جنبش مردمى را تأسيس نمودند در حال حاضر داراى ۴ کرسى از مجموع ۶۳ کرسى پارلمانى ايسلند مى‌باشد.

حزب شهروندان (Citizens Party)

حزب شهروندان ايسلند در ماه مارس ۱۹۸۷ و به‌واسطهٔ انشعابى که در درون حزب استقلال صورت گرفت، تحت رهبرى آقاى آلبرت گودمنسون (Albert Gudmundsson) تشکيل گرديد. اين حزب در انتخابات پارلمانى سال ۱۹۸۷ موفق شد تا ۷ کرسى از ۶۳ کرسى پارلمانى را به‌خود اختصاص دهد. حزب شهروندان ايسلند در انتخابات سال‌هاى ۱۹۹۱ و ۱۹۹۵ اين کشور به‌دليل کاهش حمايت افکار عمومى از اين حزب و عدم کسب حداقل ۴ درصد از مجموع آراء به صندوق ريخته شده، موفق به ورود به پارلمان نگرديد.


درصد آراءِ انتخاباتى احزاب و تعداد کرسى‌هاى پارلمانى اشغال شده توسط اين حزاب در انتخابات ماه آوريل سال ۱۹۹۵ و همچنين مقايسه آن با انتخابات سال ۱۹۹۱ اين کشور به شرح ذيل مى‌باشد:

جدول درصد آراءِ انتخاباتى احزاب و تعداد کرسى‌هاى پارلمانى اشغال شده توسط اين حزاب

نام حزب سال ۱۹۹۵ سال ۱۹۹۱
درصد آراء
کرسى‌هاى
پارلمانى
درصد آراء
کرسى‌هاى
پارلمانى
استقلال ۳۷/۱ ۲۵ ۳۸/۶ ۲۶
ترقى‌خواه ۲۳/۳ ۱۵ ۱۸/۹ ۱۳
سوسيال دمکرات ۱۱/۴ ۷ ۱۵/۵ ۱۰
اتحاد مردم ۱۴/۳ ۹ ۱۴/۴ ۹
اتحاد زنان ۴/۹ ۳ ۸/۳ ۵
جنبش مردمى ۷/۲ ۴ - -
ديگر احزاب ۱/۸ ۰ ۳/۱ ۰