به‌طور کلى ايسلند داراى ۷ حزب سياسى مهم مى‌باشد که در طى دوره‌هاى اخير انتخاباتي، کرسى‌هاى پارلمانى در اختيار داشته‌اند. اين احزاب سياسى عبارتند از:

حزب استقلال (Independence Party)

اين حزب در سال ۱۹۲۹ به‌واسطهٔ اتحاد دو گروه محافظه‌کار و ليبرال تشکيل گرديد و به‌طور سنتى قوى‌ترين حزب سياسى ايسلند مى‌باشد که در اغلب دولت‌هاى انتخاباتى اين کشور از سال ۱۹۴۴ تاکنون شرکت داشته است. رهبرى حزب استقلال در حال حاضر برعهده آقاى داويد اودسون مى‌باشد.


حزب استقلال ايسلند عليرغم حماييت از سياست اقتصادى درهاى باز و سرمايه‌‌گذارى در بخش خصوصي، از برخى سياست‌هاى اقتصادى سوسياليستى از قبيل گسترش خدمات اجتماعى رفاه عمومى نيز پيشتيبانى مى‌نمايد. گفتنى است که اين حزب راستگرا که در حال حاضر ۲۵ کرسى از مجموع ۶۳ کرسى پارلمانى ايسلند را در اختيارات دارد، از سوى رأى‌ دهندگان شهرى و به‌ويژه بازرگانان شهر ريکياويک حمايت مى‌شود.

حزب ترقى خواه (Progressive Party)

اين حزب در سال ۱۹۱۶ تشکيل شده و مدافع منافع کشاورزان و ماهى‌گيران مى‌باشد. حزب ترقى خواه تاکنون بسيارى از اصلاحات اقتصادى و اجتماعى در جهت بهبود وضعيت کشاورزى و ماهى‌گيرى ايسلند بوده و همين دليل نيز دومين حزب بزرگ سياسى اين کشور محسوب مى‌شود.


حزب ترقى‌خواه پس از انتخابات ۱۹۹۵ با برخوردارى از ۱۵ کرسى پارلمانى و از طريق ائتلاف با حزب استقلال، دولت جديد ايسلند را تشکيل داده که اين دولت تا ماه آوريل ۱۹۹۹ همچنان بر سر کار خواهد بود. اعضاءِ حزب ترقى‌خواه ايسلند در ماه مى ۱۹۹۴ آقاى هالدور اسگريمسون (Halldor Asgrimsson) را به عنوان رهبر جديد اين حزب انتخاب نموده‌اند. علت تغيير رهبريت حزب ترقى‌خواه ايسلند انتخاب رهبر قبلى اين حزب و نخست وزير اسبق اين کشور آقاى هرمانسون (S.Hermannsson) به عنوان رئيس بانک مرکزى ايسلند ذکر شده است.

حزب سوسيال دمکرات (Social Democratic Party)


حزب سوسيال دمکرات براى اولين بار چند ماه قبل از برگزارى انتخابات عمومى سال ۱۹۸۳ منشعب گرديده و گروهى که از اين حزب جدا شدند، حزب جديد به‌نام حزب اتحاد سوسيال دمکرات‌ها را تشکيل دادند که اين گروه در سال ۱۹۸۷ و قبل از برگزارى انتخابات بعدى مجدداً با حزب سوسيال دمکرات متحد گرديدند. حزب سوسيال دمکرات ايسلند مجدداً و در اوايل سال حزب سوسيال دمکرات متحد گرديدند. حزب سوسيال دمکرات ايسلند مجدداً و در اوايل سال ۱۹۹۵ شاهد انشعاب گروهى ديگر از اين حزب بود که اين گروه جديد ضمن انتقاد از گرايش حزب سوسيال دمکرات به احزاب و سياست‌هاى راست گرايانه، حزب جديدى به نام حزب جنبش مردمى را تشکيل داده‌اند.


حزب سوسيال دمکرات ايسلند اگرچه تاکنون از سوى اتحاديه‌هاى کارگرى اين کشور مورد حمايت و پشتيبانى قرار گرفته است، اما ايجاد دودستگى و انشعاب در درون اين حزب موجبات کاهش حمايت افکار عمومى از اين حزب را فراهم آورده و حزب مذکور که در فاصله سال‌هاى ۹۵-۱۹۹۱ با ائتلاف با حزب استقلال ايسلند دولت ائتلافى اين کشور را تشکيل مى‌داد در انتخابات ماه آوريل ۱۹۹۵ از به‌دست آوردن آراى لازم جهت ائتلاف مجدد با حزب استقلال براى تشکيل يک دولت اکثريت در ايسلند، باز مى‌ماند. حزب سوسيال دمکرات در حال حاضر ۷ کرسى از مجموع ۶۳ کرسى پارلمانى ايسلند را در اختيار دارد.