ايسلند در سال ۱۳۸۰ به‌همراه نروژ تحت کنترل و حاکميت دانمارک قرار گرفت و به عنوان يک مستعمره براى حدود ۵۰۰ سال به فراموشى سپرده شد