روابط سياسى ميان ايران و ايسلند اولين بار در سال ۱۳۲۸ هجرى شمسى (۱۹۴۹ ميلادي) يعنى حدود پنج سال پس از انقلاب ايسلند در سال ۱۹۴۴، برقرار گرديد و در همان سال نيز وزير مختار ايران در کشورهاى اسکانديناوى استوارنامه خود را در ديکياويک به رئيس جمهور تسليم نمود.