ايسلند يکى از اعضاءِ اوليه سازمان ملل متحد و ارگان‌هاى تخصصى وابسته به آن مى‌باشد. اين کشور در سال ۱۹۴۶ به عضويت بانک ‌جهانى و سپس به عضويت صندوق بين‌المللى پول درآمده و در سال ۱۹۵۳ به عنوان عضوى جديد، از سوى شوراى اروپا پذيرفته شده است.