روابط خاجى ايسلند با توجه به موقعيت جغرافيائي، جمعيت کم و بازار محدود داخلى اين کشور، چندان گسترده نبوده و بيشتر متوجه کشورهاى هم‌جوار و همچنين کشورهاى مهم جهان از جمله اعضاءِ دائم شوراى امنيت سازمان ملل متحد بوده است.