اقتصاد ايسلند به‌‌طور کلى مبتنى بر استفاده از منابع طبيعى موجود از جمله در زمينه شيلات، به‌کارگيرى نيروى هيدروالکتريک و ژئوترمال (چاه‌هاى بخار) و گسترش مراتع سبز جهت جمايت از صنعت دام کشور مى‌باشد.