در زمان سلطنت شاه اسمعيل صفوى لودویک دوم پادشاه مجارستان سفیری به دربار وی فرستاد و از شاه ایران تقاضا نمود که علیه دولت عثمانی با او متحد گردد. شاه اسمعیل در این موقع که به‌واسطه شکست چالدران در پى متحد مى‌گرديد از اين درخواست استقبال کرد و به پادشاه مجارستان جواب مساعدى داد؛ ولى پاسخ مزبور به‌واسطه سختى مسافرت در آن زمان، بعد از چهار سال به مقصد رسيد و نتيجه‌اى نداد.