طى قرون ۱۱ و ۱۲ پادشاهان سلسله آرپاد مجارستان را يکپارچه نگه داشته و در مقابل سياست‌هاى توسعه‌طلبانه امپراطورى مقدس روم، قسطنطنيه و پاپ در رم مبارزه نمودند. سرانجام پيشرفت نسبتاً صلح‌آميز مجارها در قرون وسطى با حمله مغول‌ها به رهبرى پاتوخان در سال‌ها (۴۴ - ۱۲۴۱) دچار وقفه شد و ارتش مجارستان شاه بلدى چهارم به‌سختى توسط مغول‌ها تارومار شد.