مجارستان به سبب واقع بودن در مرکز اروپا و نزديکى به کشورهاى پرجمعيت اروپايى و دارابودن آثار تاريخى حائز اهميت است. اين کشور به‌علت مرکزيت جغرافيايى آن همواره حرکات و جنبش‌هاى آن به سادگى در کشورهاى اطراف رسوخ کرده و بر آنها تأثيراتى گذاشته است.