قانون اساسى فنلاند در تاريخ ۱۷ ژوئيه ۱۹۱۹ به تصويب رسيد. از هنگامى که فنلاند به عنوان يک دولت حاکم و مستقل اعلام شد ضرورت وضع و تدوين قانون اساسى ضرورى گرديد، تا از اين طريق بنيّه دولت را تقويت نموده و حقوق کليه شهروندان را تأمين و آزادى آنان را تحت لواى قانون حفظ نمايد.


قانون اساسى فنلاند داراى ۱۱ فصل و ۹۵ ماده است و از زمان تدوين تا به حال ۲۸ ماده آن دچار متمّم و اصلاح گرديد.


در قانون اساسى فنلاند آمده است: حاکميّت از آنِ مردم است که پارلمان به نمايندگى از مردم آن را اعمال مى‌کند. قانون‌گذارى از سوى پارلمان و رئيس‌جمهور صورت مى‌گيرد و هر دو مرجع حق پيشنهاد تصويب قوانين جديد، متمّم، فسخ و تفسير قوانين را دارند.


شهروندان فنلاند داراى آزادى بيان، چاپ و نشر، قلم (بدون دخالت از پيش مرجعي)، و نيز از حق تشکيل اجتماعات با اهدافى که خلاف قانون و اخلاق حسنه نباشد (بدون کسب اجازه قبلي) دارند.


طبق قانون اساسى رئيس‌جمهور حق انحلال پارلمان و فراخوان انتخابات جديد را دارا بوده و همچنين قادر است احکام دادگاه را لغو، تعديل و يا تخفيف دهد.