سيستم احزاب در فنلاند، سيستم چندحزبى است که طبق معمول، کرسى‌هاى پارلمان برحسب تعداد آراء در انتخابات مستقيم و سراسرى بين آنان تقسيم مى‌گردد و به همين ترتيب پُست‌هاى وزارتى به هنگام تشکيل کابينه به آنان تعلق مى‌گيرد. معمولاً دولت از ائتلاف دو يا سه حزب اصلى که بيشترين آراء و کرسى انتخاباتى را به خود اختصاص مى‌دهند تشکيل مى‌گردد.


زمانى که دولت از دو حزب تشکيل گردد در آن صورت حزب سوم به عنوان حزب مخالف در پارلمان خواهد بود. ديگر احزاب نيز برحسب تعداد آراء و کرسى‌ها، يک يا دو پست وزارتى را به خود اختصاص مى‌دهند.


سه حزب سوسيال دموکرات، حزب مرکز و حزب محافظه‌کار سه حزب اصلى فنلاند مى‌باشند و معمولاً دولت از ائتلاف سه حزب فوق با هم و يا از ائتلاف دو حزب از سه حزب فوق با هم تشکيل مى‌گردد.


حزب سوئدى‌ها و حزب مسيحى معمولاً يک يا دو پُست وزارتى را به خود اختصاص مى‌دهند. در حال حاضر دولت فنلاند از ائتلاف دو حزب مرکز (حزب اکثريت و اول در پارلمان) و حزب محافظه‌کار (حزب سوم در پارلمان از لحاظ تعداد کرسى‌ها) تشکيل شده است (در بهار ۱۹۹۱) که داراى ۱۷ پُست وزارتى مى‌باشد و بدين ترتيب تقسيم شده است:


- حزب مرکز


پُست‌هاي: نخست‌وزيري، خارجه، صنعت، کشور، دادگستري، کشاورزي، فرهنگ، امور اجتماعى و بهداشت (جمعاً هشت پُست).


- حزب محافظه‌کار


پُست‌هاي: تجارت خارجي، اقتصاد و دارائي، محيط زيست، مسکن، کار و آموزش (جمعاً شِش پُست).


- حزب سوئدى


پُست‌هاى حمل و نقل، دفاع (جمعاً دو پُست)


- حزب مسيحي


پُست: همکارى توسعه.

تعداد کرسى‌هاى احزاب در پارلمان فنلاند در دوره فعلى (۱۹۹۱-۱۹۹۵)

۱. حزب مرکز تعداد ۵۵ کرسى
۲. حزب سوسيال دموکرات تعداد ۴۸ کرسى
۳. حزب محافظه‌کار تعداد ۴۰ کرسى
۴. ائتلاف چب‌ها تعداد ۱۹ کرسى
۵. حزب شوروى‌ها تعداد ۱۲ کرسى
۶. سبزها تعداد ۱۰ کرسى
۷. حزب مسيحى تعداد ۸ کرسى
۸. حزب روستائى تعداد ۷ کرسى
۹. حزب ليبرال‌ها تعداد ۱ کرسى


از لحاظ خط سياسى و ايدئولوژى احزاب فنلاند به دو دسته سوسياليست‌ها و غيرسوسياليست‌ها به ترتيب ذيل تقسيم مى‌شوند:

سوسياليست‌ها

- حزب سوسيال دموکرات، حزب مؤتلف با دولت قبلي، روابط حسنه با اتحاد شوروى سابق و روسيه فعلى دارد


- حزب کمونيست، امضاء کننده متارکه جنگ با شوروى در ۱۹۴۴


- ليگ دموکراتيک مردم فنلاند، متشکل از گروه‌هاى کمونيستى و چپ


- حزب کارگران سوسياليست

غيرسوسياليست‌ها

- حزب مرکز، حزب حاکم فعلي، حزب بورژوا، داراى روابط حسنه شوروى سابق و روسيه فعلي


- حزب محافظه‌کار يا ائتلاف ملي، حزب حاکم دولت قبلي، طرفدار جناح سرمايه‌دارى افراطي


- حزب مسيحى‌ها، حزب مذهبى وابسته به کليساها


- حزب سوئدى‌ها، حزب جمعيت اقليّت سوئدى فنلاند، طرفدار جناح سرمايه‌داري


- حزب روستائي، متشکل از زارعان کوچک و متوسط


- حزب دست‌راستى قانون اساسي، طرفداران پارلمانتاريسم و قانون اساسي


- حزب مردم ليبرال


- گروه سبزها، طرفداران حفظ محيط‌زيست


هر نوع تغيير و تحوّل در سيستم سياسى فنلاند فقط به جابجائى پُست‌هاى حزبى و تغيير شخصيت‌هاى حزبى و دولتى برمى‌گردد. در اصل به علت نهادى بودن سيستم سياسى فنلاند يا تغييراتى در آن مشاهده نمى‌گردد و يا در صورت مشاهده يک نوع تغيير صورى است. نهادهاى سياسى فنلاند به عنوان نهادهاى باقيمانده از دوران قبل از جنگ جهاني، مثل ديگر کشورهاى اروپاى غربى داراى ساختار محکم و ثابتى هستند.


احزاب فنلاند داراى اصول ثابتى بوده و بعضاً سياست‌هاى اقتصادي، اجتماعي، فرهنگى و سياسى آنان متناسب با اوضاع و احوال داخلى و قاره‌اى دچار تحولاتى مى‌گردد وگرنه اصول آنان ثابت بوده و آن حفظ نظام سرمايه‌دارى و چهارچوب‌هاى آن مى‌باشد. هرگونه تحولات حاشيه‌اى براى حفظ همين نظام است. سياست خارجى احزاب نيز برپايه حفظ اصول مزبور و در راستاى هماهنگى با تغييرات قاره‌اى و بين‌المللى دچار تحولّات صورى مى‌گردد.


احزاب فنلاند گرايش‌هاى اقشار مختلف جامعه از مرد و زن و پير و جوان را بر اساس افکار، ايدئولوژي، منافع صنفي، اهداف و خواستگاه‌هاى خود و آنان هدايت مى‌نمايند.


از سوى ديگر منافع صنفى و شغلى و حرفه‌اى افراد توسط اتحاديه‌هاى کارگرى و کشاورزى و ديگر اتحاديه‌هاى مشاغل مختلف مورد حمايت قرار مى‌گيرد. اين اتحاديه‌ها معمولاً به عنوان گروه فشار و گروه ذى‌نفع عمل کرده و به خواسته‌هاى اعضاء خود جامه عمل مى‌پوشانند. معمولاً اعتصابات کارگرى و ديگر مشاغل بنا به درخواست اتحاديه‌ها صورت مى‌گيرد و دولت نيز با تعيين يک ميانجى بين خود و اين اتحاديه‌ها باب مذاکره را باز نموده و به حل مسأله اعتصابات مى‌پردازد. بزرگ‌ترين و پرقدرت‌ترين اتحاديه‌هاى مشاغل فنلاند، اتحاديه مرکزى اتحاديه‌هاى کارگران فنلاند (SAK) مى‌باشد.