فنلاند در يک مرحله از تاريخ به استقرار نظام سلطنتى نزديک شده بود و آن هنگامى بود که در سال ۱۹۱۸ شاهزاده آلمانى به عنوان پادشاه فنلاند انتخاب گرديد؛ اما به علت جنگ جهانى دوم هرگز موفق نشد پا به خاک فنلاند بگذارد لذا اکثريت مردم فنلاند طى انجام يک همه‌پرسى به نظام جمهورى رأى دادند.