براى اولين بار در سال ۱۳۰۴ دو کشور مبادرت به استقرار روابط سياسى نمودند. در سال ۱۳۱۰ عهدنامه مودّت و يک پروتکل بين دو کشور به امضاء رسيد.