يکى از مهم‌ترين ابزار منافع ملى فنلاند، توسعه و گسترش تجارت خارجى‌ مى‌باشد. منابع طبيعى فنلاند اندک بوده از سوى ديگر ۶۰% از سرزمين‌هاى فنلاند را جنگل پوشانده است که مهم‌ترين منبع طبيعى اين کشور محسوب مى‌گردد.