فنلاند از رشد جمعيت ۳/۰% برخوردار بوده که در هر ۲۳۱ سال جمعيت آن دو برابر مى‌شود. ميزان زاد و ولد آن ۳/۱%، ميزان مرگ‌‌ومير آن ۱% و ميزان مرگ نوزادان ۶/۰% مى‌باشد.


اميد زندگى مردها ۷۱ سال و اميد زندگى زن‌ها ۷۹ سال مى‌باشد. با توجه به رشد جمعيت و نيز هِرم سني، اين کشور از جمعيت پيرى برخوردار مى‌باشد. ميانگين تعداد فرزندان خانواده کمتر از يک فرزند مى‌باشد و سياست‌هاى حمايتى دولت اثرى بر افزايش فرزندان خانواده نداشته است.